Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne

Organy, władze gminy
    Burmistrz Łobżenicy (1)
    Zastępca Burmistrza Łobżenicy (1)
    Rada Miejska w Łobżenicy (0)
        Skład osobowy Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
        Komisje Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
        Sesje Rady Miejskiej (0)
            Zawiadomienia (0)
                Rok 2009 (3)
                Rok 2010 (10)
                Rok 2011 (10)
                Rok 2012 (11)
                Rok 2013 (11)
                Rok 2014 (11)
                Rok 2015 (11)
                Rok 2016 (13)
                Rok 2017 (12)
                Rok 2018 (12)
                Rok 2019 (10)
            Protokóły (0)
                Rok 2009 (4)
                Rok 2010 (14)
                Rok 2011 (10)
                Rok 2012 (11)
                Rok 2013 (11)
                Rok 2014 (12)
                Rok 2015 (11)
                Rok 2016 (13)
                Rok 2017 (13)
                Rok 2018 (12)
                Rok 2019 (8)
        Plany Pracy (0)
            Rok 2010 (0)
                Plan Pracy Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
                Plan Pracy Komisji Finansowej, Budżetu oraz Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
                Plan Pracy Komisji Oświaty, Polityki Społecznej, Kultury i Ochrony Zdrowia Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
                Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
                Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
            Rok 2011 (0)
                Plan Pracy Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
                Plan Pracy Komisji Finansowej, Budżetu oraz Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łobżenicy na 2011 rok (1)
                Plan Pracy Komisji Oświaty, Polityki Społecznej, Kultury i Ochrony Zdrowia Rady Miejskiej w Łobżenicy na 2011 rok. (1)
                Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Rady Miejskiej w Łobżenicy na 2011 rok (1)
                Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łobżenicy na I półrocze 2011 roku (1)
            Rok 2012 (0)
                Plan Pracy Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
                Plan Pracy Komisji Finansowej, Budżetu oraz Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
                Plan Pracy Komisji Oświaty, Polityki Społecznej, Kultury i Ochrony Zdrowia Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
                Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porzadku Rady Miejskiej w Łobżenicy. (1)
                Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
            Rok 2013 (5)
            Rok 2014 (5)
            Rok 2015 (5)
            Rok 2016 (2)
            Rok 2017 (2)
            Rok 2018 (2)
            Rok 2019 (2)
        Aktualności (0)
            Informacje (0)
                sesja Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2011 roku (1)
                Komisja Oświaty, Polityki społecznej, Kultury i Ochrony Zdrowia Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 11 maja 2011 roku (1)
                Komisja Oświaty, Polityki Społecznej, Kultury i Ochrony Zdrowia Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 4 maja 2011 roku (1)
                połączona Komisja Finansowa, Budżetu oraz Rozwoju i Promocji Rady Miejskiej oraz Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21. 04. 2011r. (1)
                Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
                Spotkanie konsultacyjne z dnia 10 maja 2011r. (1)
                Spotkanie w sprawie zmian w organizacji ruchu drogowego w Łobżenicy (1)
                Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Porządku oraz Komisja Oświaty, Polityki Społecznej, Kultury i Och (1)
                Dzień Samorządowca w Górce Klasztornej (1)
                Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
                Informacja z obrad sesji z dnia 30 maja 2011 roku (1)
                wspólne posiedzenie komisji (1)
                Apel (1)
                Ogłoszenie o wyborze ławników (1)
                Połączone Komisje w Gródku Krajeńskim (1)
                Komisja Oświaty w Fanianowie (1)
                Opiniowanie wykonania budżetu przez Komisje Rady (1)
                Informacja z sesji absolutoryjnej (1)
                Obrady Komisji Oświaty i Komunalnej Rady Miejskiej (1)
                Komisja Rewizyjna w Dźwiersznie. (1)
                Rewitalizacja centrum Łobżenicy (1)
                Spotkanie Komisji z Policją (1)
                Wizytacja placówek oświatowych (1)
                Wrześniowa sesja Rady Miejskiej (1)
                Komisje o planie opieki nad zabytkami i promocji Gminy (1)
                Robocze spotkanie Komisji Stałych Rady (1)
                Komisja Polityki Społecznej o opiece nad rodziną (1)
                Kontrola Komisji Rewizyjnej (1)
                Poziom edukacji w ocenie Komisji Oświaty (1)
                Obrady komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (1)
                Informacja obrad Rady w dniu 28. 10. 2011r. (1)
                Komisja Rewizyjna w sprawie skargi (1)
                Wspólne prace Komisji Finansowej i Komunalnej (1)
                Komisja Oświaty w sprawie profilaktyki i współpracy. (1)
                Listopadowe obrady Rady Miejskiej. (1)
                Komisje o budżecie 2012 roku (1)
                Praca Komisji nad budżetem Gminy (1)
                Praca Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym (1)
                Sesja Rady Miejskiej w lutym 2012 roku (1)
                Pierwsza wiosenna sesja Rady Miejskiej -30 marzec 2012 roku (1)
                Posiedzenia Komisji Komunalnej (1)
                Komisja Finansowa o porządku i bezpieczeństwie (1)
                Komisja Polityki Społecznej o profilaktyce (1)
            Dyżury (0)
        Klauzula informacyjna (1)
        Relacje z obrad Rady MIejskiej (1)
        Imienne wykazy głosowań radnych podczas sesji Rady Miejskiej w Łobżenicy (1)
        Interpelacje, zapytania i wnioski radnych (1)
        Wybory ławników na kadencję 2020-2023 (1)

Gmina
    Dane statystyczne (1)
    Jednostki organizacyjne, gminne spółki (1)
    Sołtysi (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)
    Organizacje pozarządowe (0)
        Konsultacje społeczne (12)
        Program współpracy Gminy Łobżenica z organizacjami pozarządowymi (1)
        Wykaz organizacji pozarządowych (1)
        Inicjatywa lokalna (0)
            Nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej (1)
            Archiwum (8)
        Otwarte konkursy ofert (12)
        Sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi (6)
    Konsultacje społeczne (3)
    Zamówienia publiczne i przetargi (2)
        Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro (0)
            "Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica" - przetarg III (4)
            "Dostawa kruszywa betonowo - ceglanego oraz kruszywa łamanego" (5)
            "Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo, gmina Łobżenica" (7)
            "Rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w m. Kunowo, gmina Łobżenica" (5)
            "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobżonka - etap IV" (7)
            "Przebudowa drogi gminnej nr 129056P, Łobżenica - Kościerzyn Mały" (4)
            "Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica" - przetarg IV (2)
            "Dostawa kruszywa betonowo - ceglanego oraz kruszywa łamanego" - przetarg II (4)
            "Przebudowa drogi gminnej nr 129116P ul. Targowa w Łobżenicy" (5)
            "Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łobżenica w roku szkolnym 2019/2020 do szkół podstawowych w Wiktorówku, Dźwiersznie Małym, Fanianowie, Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej w Łobżenicy" (5)
            "Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łobżenica w roku szkolnym 2019/2020 do szkół podstawowych w Wiktorówku, Dźwiersznie Małym, Fanianowie, Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej w Łobżenicy" - część 1 - zadanie nr 1. (4)
            "Remont budynku sanitarno - szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy - etap II" (5)
            "Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Trzeboń - etap II" oraz "Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Piesno - etap III" (4)
            "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Łobżenica oraz ZGKiM Sp. z o.o." (1)
        Zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro (2)
            "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na osiedle Leśne w m. Łobżenica" (5)
            Bankowa obsługa budżetu Gminy Łobżenica i jednostek organizacyjnych w latach 2019 - 2022 (2)
            "Gmina Łobżenica stawia na edukację!- zakup i dostawa sprzętu ICT" (6)
            Ogłoszenie o zamówieniu - "Gmina Łobżenica stawia na edukację!- zakup i dostawa sprzętu ICT" - przetarg II (6)
            Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika” (1)
            Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129116P ul. Targowa w Łobżenicy” – etap I i „Przebudowa drogi gminnej nr 129116P ul. Targowa w Łobżenicy” – etap II (1)
            Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn: "Remont budynku sanitarno - szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy - etap II" (3)
            Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Trzeboń - etap II” oraz „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Piesno - etap III” (1)
            Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn: "Remont budynku sanitarno - szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy - etap II" (2)
            Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego- rozwój zasobów kultury” (1)
            Zapytanie ofertowe nr MGOPS.PS.4041.1.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi - zajęcia logopedyczne, fizjoterapeutyczne oraz terapeuty zajęciowego (1)
        Przetargi na nieruchomości (3)
        Przetargi na ruchomości (1)
        Archiwum (0)
            2018 (0)
                Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro (0)
                    "Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej w m. Łobżenica" (5)
                    "Dostawa kruszywa betonowo - ceglanego oraz kruszywa łamanego" (4)
                    "Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica" (2)
                    "Przebudowa zaplecza sportowego na stadionie im. Alojzego Graja - etap I" (2)
                    "Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica" - przetarg II (2)
                    "Przebudowa budynku zaplecza sportowego na stadionie sportowym im. Alojzego Graja w miejscowości Łobżenica" (1)
                    "Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łobżenica w roku szkolnym 2018/2019 do szkół podstawowych w Wiktorówku, Dźwiersznie Małym, Fanianowie, Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej w Łobżenicy" (6)
                    "Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Kruszki - etap II" (3)
                    „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Kruszki – etap II” - przetarg II (5)
                    "Przebudowa drogi gminnej nr 129056P, Łobżenica - Kościerzyn Mały" (2)
                    "Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łobżenica w roku szkolnym 2018/2019 do szkół podstawowych w Wiktorówku, Dźwiersznie Małym, Fanianowie, Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej w Łobżenicy" - wolna ręka (2)
                    "Przebudowa drogi gminnej nr 129056P, Łobżenica - Kościerzyn Mały" - przetarg II (3)
                    "Przebudowa drogi gminnej Witrogoszcz-Kolonia - Sypniewo" (2)
                    "Unowocześnienie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Łobżenica polegającego na poprawieniu jakości oraz zakresu istniejącego oświetlenia drogowego" (1)
                    "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla zaopatrzenia Gminy Łobżenica i jej jednostek organizacyjnych oraz spółki ZGKiM Sp. z o.o. w energię elektryczną" (4)
                    "Przebudowa drogi gminnej nr 129056P, Łobżenica - Kościerzyn Mały" - przetarg III (5)
                    Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w Liszkowie i modernizacja sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada" (12)
                    "Realizacja zadań własnych Gminy Łobżenica w roku 2019 przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Sp. z o.o." (2)
                    "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w Liszkowie i modernizacja sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada" (20)
                Zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro (0)
                    "Gmina Łobżenica stawia na edukację!- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT" (9)
                    "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na Osiedle Leśne w m. Łobżenica" (2)
                    "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pt.: "Przebudowa zaplecza sportowego na stadionie im. Alojzego Graja - etap I"" (2)
                    "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na osiedle Leśne w m. Łobżenica" - Branża elektryczna (2)
                    Gmina Łobżenica stawia na edukację!- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT - przetarg II (1)
                    Zapytanie ofertowe nr MGOPS.PS.4041.1.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi - zajęcia logopedyczne, fizjoterapeutyczne oraz terapeuty zajęciowego (1)
                Przetargi na nieruchomości (14)
                Przetargi na ruchomości (1)
            2017 (0)
                Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa kruszywa betonowo - ceglanego o frakcji 0-63 mm" (6)
                    Ogłoszenia o zamówieniu: "Przebudowa drogi gminnej 129047P Łobżenica - Kruszki" (9)
                    Ogłoszenia o zamówieniu: "Przebudowa parkingów w Łobżenicy (parking za Ośrodkiem Zdrowia)" (4)
                    Ogłoszenia o zamówieniu: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Łobżenica" (7)
                    Ogłoszenia o zamówieniu: "Przebudowa drogi gminnej ul. Rzemieślnicza w Łobżenicy" (4)
                    Ogłoszenia o zamówieniu: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzeboń" (4)
                    Ogłoszenie o zamówieniu: "Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łobżenica w roku szkolnym 2017/2018 do szkół podstawowych w Wiktorówku, Dźwiersznie Małym, Fanianowie, Łobżenicy i Przedszkola Publicznego w Łobżenicy" (6)
                    Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Łobżonka w obrębie amfiteatru (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Łobżenica" (5)
                    Ogłoszenia o zamówieniu: "Dostawa z montażem energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego typu LED, na terenie gminy Łobżenica" (4)
                    Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa kruszywa betonowo - ceglanego o frakcji 0-63 mm, II" (4)
                    Ogłoszenie o zamówieniu: "Udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Gminy Łobżenica" (6)
                    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: "Udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Gminy Łobżenica" (1)
                    Ogłoszenie o zamówieniu: "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Łobżenica, jej jednostek organizacyjnych oraz ZGKiM Sp. z o.o." (4)
                    Informacji o zamiarze zawarcia umowy na realizację usługi pn. "Realizacja zadań własnych Gminy Łobżenica w roku 2018 przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Sp. z o.o." (2)
                Zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro (0)
                    Zapytanie ofertowe pn. "Świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej i telekomunikacyjnej w ramach inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej 129047P Łobżenica - Kruszki (3)
                    Zapytanie ofertowe - wykonywanie usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości w roku 2017 dla Gminy Łobżenica (2)
                    Zapytanie ofertowe pn. "Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łobżenica w 2017 roku" (2)
                    Zapytanie ofertowe pn. "Świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej i telekomunikacyjnej w ramach inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej 129047P Łobżenica - Kruszki" (postępowanie unieważnione) (2)
                    Zapytanie ofertowe pn: "Kompleksowe zagospodarowanie boiska sportowego w m. Dębno" oraz "Przebudowa budynku zaplecza sportowego na stadionie sportowym im. Alojzego Graja w m. Łobżenica" (4)
                    Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej inwestycji pn: "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy i remizy OSP w Łobżenica" (3)
                    Zapytanie ofertowe nr MGOPS.PS.4041.01.2017 na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi - zajęcia logopedyczne, fizjoterapeutyczne oraz terapeuty zajęciowego (1)
                    Zapytanie ofertowe nr MGOPS.PS.4041.02.2017 z dnia 17 listopada 2017 r. na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi - zajęcia logopedyczne, fizjoterapeutyczne oraz terapeuty zajęciowego (1)
                Przetargi na nieruchomości (20)
                Przetargi na ruchomości (10)
    Wybór agenta emisji obligacji komunalnych (0)
        2019 (3)
        Archiwum (0)
            2018 (2)
        Wybory do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie Pilskim 2019 (0)
    Podstawa prawna działania (1)
    Nowy system gospodarki odpadami ważne! (5)
    Ogłoszenia (343)
    Petycje (0)
        Wnoszone do Rady Miejskiej w Łobżenicy (4)
        Wnoszone do Burmistrza Łobżenicy (0)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (1)
    Nieodpłatna pomoc prawna (2)

Raport o stanie Gminy Łobżenica
    Raport o stanie Gminy Łobżenica za 2018 rok (3)

Urząd Miejski Gminy Łobżenica
    Regulamin Organizacyjny (1)
    Organizacja urzędu (1)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Oświadczenia majątkowe 2018 (3)
        Oświadczenia majątkowe 2017 (3)
        Oświadczenia majątkowe 2016 (3)
        Oświadczenia majątkowe 2015 (3)
        Oświadczenia majątkowe 2014 (4)
        Oświadczenia majątkowe 2019 (3)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (1)
    Przyjmowanie interesantów (1)
    Stanowiska i załatwianie spraw (0)
        Stanowisko ds. dróg publicznych i spraw gospodarczych (2)
        Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej (2)
        Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i projektów (10)
        Stanowisko ds. kadr (1)
        Stanowisko ds. leśnictwa (1)
        Stanowisko ds. ochrony środowiska (2)
        Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat (10)
        Ewidencja ludności (16)
        Urząd Stanu Cywilnego (1)
        Stanowisko ds. sportu ochrony zdrowia i wspólpracy z organizacjami pozarządowymi (1)
        Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (1)
    Działalność lobbingowa (1)
    Zgromadzenia (1)

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy
    Informacje ogólne (1)
    Ogłoszenia (0)
        Pomoc społeczna (11)
        Świadczenia rodzinne (7)
    Wnioski (0)
        Wnioski do MGOPS w Łobżenicy (1)
        Wnioski do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile (1)

Prawo
    Dziennik Ustaw i Monitor Polski (1)
    Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego (1)

Prawo lokalne
    Statut (1)
    Strategia Rozwoju Gminy Łobżenica na lata 2015-2025 (1)
    Akty prawa miejscowego (0)
        2011 (1)
        2012 (1)
        2013 (1)
        2014 (1)
        2015 (1)
        2016 (1)
        2017 (1)
        2018 (1)
        2019 (1)
    Uchwały (0)
        2004 (6)
        2007 (0)
            Sesja Nr XII - 28 grudzień 2007 (1)
        2008 (0)
            Sesja Nr XIII - 14 luty 2008 (17)
            Sesja Nr XIV - 31 marzec 2008 (10)
            Sesja Nr XV - 29 kwiecień 2008 (13)
            Sesja NR XVI - 20 maj 2008 (1)
            Sesja Nr XVII - 13 czerwiec 2008 (7)
            Sesja (0)
        2009 (0)
            Sesja Nr XXX/09 - 22.10. 2009 (10)
            Sesja Nr XXXI/09 - 04.12.2009 (3)
            Sesja Nr XXXII/09 - 29.12.2009 (9)
        2010 (0)
            Sesja Nr XXXIII/10 - 29.01.2010 (4)
            Sesja Nr XXXIV/10 - 25.02.2010 (4)
            Sesja Nr XXXV/10 -.30.03.2010 (5)
            Sesja Nr XXXVI/10 -30.04.2010 (4)
            Sesja Nr XXXVII/10 - 28.05.2010 (1)
            Sesja Nr XXXVIII/10 - 25.06.2010 (8)
            Sesja Nr XXXIX/10 - 22.07.2010 (4)
            Sesja Nr XL/10 - 24.09.2010 (20)
            Sesja Nr XLI/10 - 29.10.2010 (7)
            Sesja Nr XLII/10 -10.11.2010 (3)
            Sesja Nr I/10 - 02. 12. 2010 (6)
            Sesja Nr II/10 - 02. 12. 2010 (4)
            Sesja Nr III/10 - 23. 12. 2010 (4)
            Sesja Nr IV/10 - 29. 12. 2010 (3)
        2011 (0)
            Sesja Nr V/11 - 20. 01. 2011 (5)
            Sesja Nr VI/11 - 10. 02. 2011 (4)
            Sesja Nr VII/11 - 30. 03. 2011 (14)
            Sesja Nr VIII/11 - 29. 04. 2011 (6)
            Sesja Nr IX/11 - 30. 05. 2011 (2)
            Sesja Nr X/11 - 30. 06. 2011 (6)
            Sesja Nr XI/11 - 23. 09. 2011 (11)
            Sesja Nr XII/11 - 28. 10. 2011 (7)
            Sesja Nr XIII/11 - 29.11.2011 (6)
            Sesja Nr XIV/11 - 29.12.2011 (4)
        2012 (0)
            Sesja Nr XV/12 - 27.01.2012 (6)
            Sesja Nr XVI/12 - 24.02.2012 (8)
            Sesja Nr XVII/12 - 30.03.2012 (8)
            Sesja Nr XVIII/12 - 27.04.2012 (4)
            Sesja Nr XIX/12 - 30.05.2012 (6)
            Sesja Nr XX/12 - 29.06.2012 (14)
            Sesja XXI/12 - 27.07.2012 (3)
            Sesja XXII/12 - 30.08.2012 (6)
            Sesja XXIII/12 - 26.10.2012 (23)
            Sesja XXIV/12 - 30.11.2012 (6)
            Sesja XXV/12 - 28.12.2012 (6)
        2013 (0)
            Sesja XXVI/13 - 31.01.2013 r. (15)
            Sesja XXVII/13 - 27.02.2013 r. (5)
            Sesja XXVIII/13 - 12.03.2013 r. (1)
            Sesja XXIX/13 - 28.03.2013 r. (6)
            Sesja XXX/13 - 30.04.2013 r. (10)
            Sesja XXXI/13 - 29.05.2013 r. (3)
            Sesja XXXII/13 - 28.06.2013 r. (10)
            Sesja XXXIII/13 - 05.09.2013 r. (5)
            Sesja XXXIV/13 - 30.10.2013 r. (11)
            Sesja XXXV/13 - 29.11.2013 r. (5)
            Sesja XXXVI/13 - 30.12.2013 r. (10)
        2014 (0)
            sesja XXXVII - 30.01.2014 r. (7)
            sesja XXXVIII - 28.02.2014 r. (6)
            sesja XXXIX - 31.03.2014 r. (13)
            sesja XL - 29.04.2014 r. (4)
            sesja XLI - 30.05.2014 r. (9)
            sesja XLIII - 27.06.2014 r. (11)
            sesja XLIV - 12.09.2014 r. (8)
            sesja XLV - 04.11.2014 r. (13)
            sesja I - 27.11.2014 r. (6)
            sesja II - 08.12.2014 r. (6)
            sesja III - 29.12.2014 r. (10)
        2015 (0)
            sesja IV - 27.01.2015 r. (9)
            sesja V - 27.03.2015 r. (13)
            sesja VI - 29.04.2015 r. (14)
            sesja VII - 05.06.2015 r. (8)
            sesja VIII - 30.06.2015 r. (13)
            sesja IX - 17.09.2015 r. (8)
            sesja X - 07.10.2015 r. (3)
            sesja XI - 29.10.2015 r. (13)
            sesja XII - 27.11.2015 r. (11)
            sesja XIII - 07.12.2015 r. (2)
            sesja XIV - 29.12.2015 r. (8)
        2016 (0)
            sesja XV - 29.01.2016 r. (7)
            sesja XVI - 29.02.2016 r. (13)
            sesja XVII - 29.03.2016 r. (13)
            sesja XVIII - 29.04.2016 r. (3)
            sesja XIX - 31.05.2016 r. (5)
            sesja XX - 23.06.2016 r. (13)
            sesja XXI - 05.08.2016 r. (4)
            sesja XXII - 05.09.2016 r. (4)
            sesja XXIII - 28.09.2016 r. (8)
            sesja XXIV - 27.10.2016 r. (4)
            sesja XXV - 30.11.2016 r. (16)
            sesja XXVI - 12.12.2016 r. (1)
            sesja XXVII - 30.12.2016 r. (9)
        2017 (0)
            sesja XXVIII - 27.01.2017 r. (5)
            sesja XXIX - 17.02.2017 r. (4)
            sesja XXX - 24.03.2017 r. (11)
            sesja XXXI - 26.04.2017 r. (14)
            sesja XXXII - 26.05.2017 r. (3)
            sesja XXXIII - 22.06.2017 r. (6)
            sesja XXXIV - 28.07.2017 r. (7)
            sesja XXXV - 29.09.2017 r. (12)
            sesja XXXVI - 27.10.2017 r. (10)
            sesja XXXVII - 09.11.2017 r. (2)
            sesja XXXVIII - 28.11.2017 r. (12)
            sesja XXXIX - 22.12.2017 r. (3)
            sesja XL - 29.12.2017 r. (14)
        2018 (0)
            sesja XLI - 30.01.2018 r. (14)
            sesja XLII - 28.02.2018 r. (3)
            sesja XLIII - 28.03.2018 r. (8)
            sesja XLIV - 30.04.2018 r. (9)
            sesja XLV - 30.05.2018 r. (8)
            sesja XLVI - 22.06.2018 r. (18)
            sesja XLVII - 27.07.2018 r. (6)
            sesja XLVIII - 24.09.2018 r. (10)
            sesja XLIX - 29.10.2018 r. (8)
            sesja I - 20.11.2018 r. (7)
            sesja II - 27.11.2018 r. (13)
            sesja III - 28.12.2018 r. (13)
        2019 (0)
            sesja IV - 28.01.2019 r. (9)
            sesja V - 28.02.2019 r. (6)
            sesja VI - 29.03.2019 r. (10)
            sesja VII - 26.04.2019 r. (4)
            sesja VIII - 31.05.2019 r. (13)
            sesja IX - 28.06.2019 r. (12)
            sesja X - 30.08.2019 r. (8)
            sesja XI - 23.09.2019 r. (3)
            sesja XII - 29.10.2019 r. (7)
    Obwieszczenia, apele Rady Miejskiej w Łobżenicy (2)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        Rok 2004 (6)
        Rok 2005 (1)
        Rok 2006 (10)
        Rok 2007 (2)
        Rok 2008 (6)
        Rok 2009 (6)
        Rok 2010 (8)
        Rok 2011 (7)
        Rok 2012 (9)
        Rok 2013 (9)
            Organu wykonawczego z symbolem "W" (0)
            Kierownika Urzędu z symbolem "K" (0)
        Rok 2014 (0)
            Organu wykonawczego z symbolem "W" (70)
            Kierownika Urzędu z symbolem "K" (27)
        Rok 2015 (145)
        Rok 2016 (148)
        Rok 2017 (161)
        Rok 2018 (151)
        Rok 2019 (117)
    Obwieszczenia (19)
    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (1)
    Budżet (0)
        Budżet 2007 (8)
        Budżet 2004 (9)
            Zmiany w budżecie (0)
                Sesja Nr VII - 30 kwiecień 2004 (3)
                Sesja Nr XXI - 27 październik 2004 (1)
        Budżet 2008 (1)
        Budżet 2009 (2)
        Budżet 2011 (3)
        Budżet 2012 (2)
            Opinie Regionalnej Izby Skarbowej w Poznaniu (3)
            Projekty (0)
                Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2011-2024 (1)
                Projekt uchwały budżetowej na 2012 r. (1)
            Uchwały (0)
                Uchwała w sprawie budżetu Gminy na 2012 r. (1)
        Budżet 2013 (3)
        Budżet 2014 (4)
        Budżet 2015 (8)
        Budżet 2016 (5)
        Budżet 2017 (5)
        Budżet, sprawozdania finansowe 2018 (9)
        Budżet 2019 (7)
        Budżet 2020 (2)
    Ochrona Środowiska (1)
        Postępowania administracyjne, informacje (70)
        Dokumenty (0)
    Pomoc publiczna (4)

Konkursy
    Konkursy w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica (64)
    Konkurs na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy (2)
    Konkursy na dyrektorów szkół (17)
    Konkursy w Centrum Administracyjno-Finansowym w Łobżenicy (4)
    Konkursy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy (5)
    Konkursy w Gminnym Ośrodku Obsługi Szkół w Łobżenicy (2)

Informacje
    Redakcja BIP (1)
    Instrukcje obsługi (0)
    Zasady udostępniania informacji publicznej (1)
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (1)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Statystyka (0)
    Gmina Łobżenica - działania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (1)
    Wieża ciśnień w Łobżenicy dawniej i dziś (1)
    Obowiązek informacyjny (1)

Budżet 2007

Ochrona Środowiska

Informacje Urzędu Skarbowego w Pile
    Materiały informacyjne - zmiany w obsłudze akcyzy (1)

Wybory samorządowe 2010

Narodowy Spis Powszechny 2011

Wybory parlamentarne 2011

Wybory
    Wybory do Sejmu i Senatu 2019 (11)

Wybory samorządowe 2018
    Informacje (28)

Wybory do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie Pilskim 2019
    Informacje (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij