Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

 

 

 1. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:

         stanowisko ds. leśnictwa

   pokój nr 5 (parter)

   tel. 67 286 81 10

   godziny pracy:

   piątek 7:30-15:00

    

   1. Wymagane dokumenty:

               - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, we wniosku należy podać obwód pnia każdego drzewa przeznaczonego do wycinki, zmierzony na wysokości 1,3 m, a w przypadku krzewów ich powierzchnię w m2.  
               -
   rysunek lub mapa (kopia), określająca lokalizację drzew lub krzewów w stosunku do granic działki,

                   - oświadczenie wnioskodawcy.

    

   1. Opłaty:

               Brak opłaty skarbowej.

    

   1. Termin i sposób załatwienia sprawy:

               Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wydawane jest w formie decyzji administracyjnej w ciagu jednego miesiąca od dnia złożenia dokumentów, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

    

   1. Tryb odwoławczy:

               Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

               Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Łobżenicy.

    

   1. Podstawa prawna:

               - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).

    

   1. Informacje dodatkowe:

   Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

   Zgodnie z art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie Burmistrza nie jest wymagane w przypadku usunięcia drzew lub krzewów:

   - w lasach,

   - drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,

   - na plantacjach drzew i krzewów,

   - których wiek nie przekracza 10 lat,

   - usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,

   - usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,

   - które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,

   - stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,

   - usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względy na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

   W przypadku usuwania drzew położonych na terenie lasów prywatnych, informacji udziela leśniczy lasów prywatnych pan Grzegorz Kryger, tel. 600 370 274.