• Uchwała Nr: III/15/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: "Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych" 
   
  DZ. URZ. WOJ. 2015.128  
 • Uchwała Nr XLV/320/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wiktorówko 
   
  DZ. URZ. WOJ. 2014.6965  
 • Uchwała Nr XLV/319/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica - rejon ul. Ogrodowej 
   
  DZ. URZ. WOJ. 2014.6964
 • Uchwała Nr: XLV/317/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie: "Określenia wysokości opłaty od posiadania psów" 
   
  DZ. URZ. WOJ. 2014.6127

  Uchwała ma zastosowanie od roku podatkowego 2015. 
   
 • Uchwała Nr: XLV/316/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie: "Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie GMINY ŁOBŻENICA na 2015 rok" 
   
  DZ. URZ. WOJ. 2014.6126

  Uchwała ma zastosowanie od roku podatkowego 2015.

 • Uchwała Nr XLIV/307/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 12 września 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Łobżenica 
   
  DZ. URZ. WOJ. 2014.5225
 • Uchwała Nr XLI/291/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych 
   
  DZ. URZ. WOJ. 2014.3818
 • Uchwała Nr XLI/290/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej dla osób obętych pomocą w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
   
  DZ. URZ. WOJ. 2014.3815
 • Uchwała Nr XLI/287/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
   
  DZ. URZ. WOJ. 2014.3812
 • Uchwała Nr XL/284/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Łobżenicy i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łobżenica
   
  DZ. URZ. WOJ. 2014.3365 
 • Uchwała Nr XXXIX/277/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie podziału Sołectwa Witrogoszcz i utworzenia Sołectwa Witrogoszcz-Osada oraz nadania Statutu Sołectwu Witrogoszcz-Osada
   
  DZ. URZ. WOJ. 2014.3054
 • Uchwała Nr XXXIX/276/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Witrogoszcz
   
  DZ. URZ. WOJ. 2014.3053
 • Uchwała Nr XXXIX/275/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie "Nadania nazwy przejściu nad rzeką Łobżonka w miejscowości Łobżenica"
   
  DZ. URZ. WOJ. 2014.3052
 • Uchwała Nr XXXIX/274/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/158/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 października 2012 r. w sprawie utworzenia Samorządu Mieszkańców Miasta Łobżenicy oraz nadanie mu statutu
   
  DZ. URZ. WOJ. 2014.3051
 • Uchwała Nr XXXIX/270/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w 2014 roku
   
  DZ. URZ. WOJ. 2014.3050
 • Uchwała Nr XXXVIII/265/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia regulaminu nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Łobżenica"
   
  DZ. URZ. WOJ. 2014.2033
 • Uchwała Nr XXXVII/259/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: "Ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru"
   
  DZ. URZ. WOJ. 2014.791
 • Uchwała Nr XXXVII/257/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
   
  DZ. URZ. WOJ. 2014.1444