Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

 1. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:

   Pani Katarzyna Sobiak, Kinga Klemens

   stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

   pokój nr 104 (I piętro)

   tel. 67 286 81 13, 67 286 81 14

   godziny pracy:

   poniedziałek             7:30-16:00

   wtorek-czwartek       7:30-15:30

   piątek                      7:30-15:00

    

   1. Wymagane dokumenty:

   a) wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

   b) oryginały lub kserokopie faktur potwierdzających zakup oleju napędowego

   (w przypadku składania kopii faktur należy przedstawić ich oryginały do wglądu oraz celem opieczętowania faktury właściwą pieczątką potwierdzającą rozliczenie faktury do zwrotu podatku akcyzowego)

   w przypadku składania wniosku w miesiącu lutym, należy przedłożyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 01.08.2023 r. do 31.01.2024 r.

   - w przypadku składania wniosku w miesiącu sierpniu, należy przedłożyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 01.02.2024 r. do 31.07.2024 r.

   c) umowa dzierżawy,

   d) oświadczenie osoby fizycznej do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

   e) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, będących w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Dokument ten wydawany będzie na wniosek producenta rolnego. 

    

   1. Opłaty:

               - Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej.

    

   1. Termin i sposób załatwienia sprawy:

   a) terminy składania wniosków:

   OD 1 LUTEGO DO 29 LUTEGO 2024 R.

   OD 1 SIERPNIA DO 31 SIERPNIA 2024 R.

               b) terminy wydawania decyzji

   - marzec

   - wrzesień

   c) terminy wypłaty zwrotu podatku akcyzowego

   - od 1 do 30  kwietnia 2024 r.

   - od 1 do 31 października 2024 r.

   Zwrot podatku akcyzowego nastąpi na rachunek bankowy wnioskodawcy, którego numer wskazany został we wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

    

    

   1. Podstawa prawna:

              

   - Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948),

   - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 106),

   - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r.  (Dz. U. z 2023 r. poz. 2674).

    

   W 2024 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,46 zł za 1 litr oleju napędowego.