• Uchwała Nr XV/126/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 1207

   

  - Data ogłoszenia: 8 lutego 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.1207
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 23 lutego 2016 r.

   

 • Uchwała Nr XV/127/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 1208

   

  - Data ogłoszenia: 8 lutego 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.1208
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 23 lutego 2016 r.

 • Uchwała Nr XV/128/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Gminy Łobżenica  

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 1405

   

  - Data ogłoszenia: 17 lutego 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.1405
   

   

  Uchwała unieważniona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.ta wejścia uchwały w życie: 3 marca 2016 r.

 • Uchwała Nr XV/129/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łobżenica 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 1209

   

  - Data ogłoszenia: 8 lutego 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.1209
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 23 lutego 2016 r.

 • Uchwała Nr XV/130/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łobżenica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 1210

   

  - Data ogłoszenia: 8 lutego 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.1210
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 23 lutego 2016 r.


 • Uchwała Nr XVI/135/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/126/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 2076

   

  - Data ogłoszenia: 14 marca 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.2076
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 29 marca 2016 r.
   

 • Uchwała Nr XVI/136/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Łobżenica oraz zasad jego używania 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 2077

   

  - Data ogłoszenia: 14 marca 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.2077
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 29 marca 2016 r.

 • Uchwała Nr XVI/137/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/127/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych   

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 2078

   

  - Data ogłoszenia: 14 marca 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.2078 

   

  Data wejścia uchwały w życie: 29 marca 2016 r.

 • Uchwała Nr XVII/152/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/234/10 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania, nagradzania oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łobżenica

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 2665

   

  - Data ogłoszenia: 6 kwietnia 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.2655
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 września 2016 r.


  § 1 pkt 7 oraz § 1 pkt 8 uchwały został unieważniony przez Wojewodę Wielkopolskiego - rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.122.2016.3 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
 • Uchwała Nr XX/168/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łobżenica na lata 2016-2019"

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 4278

   

  - Data ogłoszenia: 4 lipca 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.4278
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 19 lipca 2016 r.
   

 • Uchwała Nr XX/173/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/126/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 4267

   

  - Data ogłoszenia: 4 lipca 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.4267
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 19 lipca 2016 r.

 • Uchwała Nr XX/174/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/127/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych   

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 4268

   

  - Data ogłoszenia: 4 lipca 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.4268 

   

  Data wejścia uchwały w życie: 19 lipca 2016 r.

 • Uchwała Nr XXIII/187/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w 2016 roku

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 5999

   

  - Data ogłoszenia: 10 października 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.5999
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 25 października 2016 r.


  § 8 oraz § 9 załącznika Nr 1 do uchwały został unieważniony przez Wojewodę Wielkopolskiego - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 4 listopada 2016 r.
 • Uchwała Nr XXIII/188/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/198/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach, a także w sprawie liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela bibliotekarza w Gminie Łobżenica

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 6000

   

  - Data ogłoszenia: 10 października 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.6000
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2017 r.


 • Uchwała nr XXIV/197/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 6852

   

  - Data ogłoszenia: 10 listopada 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.6852
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2017 r.

 • Uchwała nr XXV/211/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych   

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 8013

   

  - Data ogłoszenia: 16 grudnia 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.8013 

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2017 r.

 • Uchwała nr XXV/213/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

  - Rocznik: 2016

   

  - Pozycja: 8014

   

  - Data ogłoszenia: 16 grudnia 2016 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2016.8014
   

   

  Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2017 r.

 • Uchwała nr XXVII/217/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/197/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2017

   

  - Pozycja: 502

   

  - Data ogłoszenia: 11 stycznia 2017 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2017.502


  Data wejścia uchwały w życie: 26 stycznia 2017 r.


 • Uchwała Nr XXVII/222/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łobżenica   

  Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

   

  - Rocznik: 2017

   

  - Pozycja: 503

   

  - Data ogłoszenia: 11 stycznia 2017 r.


  DZ. URZ. WOJ. 2017.503 

   

  Data wejścia uchwały w życie: 26 stycznia 2017 r.