1) Uchwała Nr XLI/329/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łobżenica

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2018

 

- Pozycja: 1233

 

- Data ogłoszenia: 6 lutego 2018 r.


DZ. URZ. WOJ. 2018.1233
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 21 lutego 2018 r.

2) Uchwała Nr XLI/330/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łobżenica 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2018

 

- Pozycja: 1234

 

- Data ogłoszenia: 6 lutego 2018 r.


DZ. URZ. WOJ. 2018.1234
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 21 lutego 2018 r.


3) Uchwała Nr XLI/331/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łobżenica

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2018

 

- Pozycja: 1235

 

- Data ogłoszenia: 6 lutego 2018 r.


DZ. URZ. WOJ. 2018.1235
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 21 lutego 2018 r.

4) Uchwała Nr XLI/337/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Gminy Łobżenica 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2018

 

- Pozycja: 1236

 

- Data ogłoszenia: 6 lutego 2018 r.


DZ. URZ. WOJ. 2018.1236
 

 

Uchwała unieważniona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

 

5) Uchwała Nr XLI/339/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobżenica w 2018 roku 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2018

 

- Pozycja: 1376

 

- Data ogłoszenia: 12 lutego 2018 r.


DZ. URZ. WOJ. 2018.1376
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 27 lutego 2018 r.

 

6) Uchwała Nr XLI/341/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenica - rejon ul. Targowej

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2018

 

- Pozycja: 1381

 

- Data ogłoszenia: 12 lutego 2018 r.


DZ. URZ. WOJ. 2018.1381
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 27 lutego 2018 r.


7) Uchwała Nr XLV/370/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Gminy Łobżenica 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2018

 

- Pozycja: 4548

 

- Data ogłoszenia: 5 czerwca 2018 r.


DZ. URZ. WOJ. 2018.4548
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 20 czerwca 2018 r.

8) Uchwała Nr XLVI/381/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łobżenica 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2018

 

- Pozycja: 5359

 

- Data ogłoszenia: 3 lipca 2018 r.


DZ. URZ. WOJ. 2018.5359
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 18 lipca 2018 r.

 

9) Uchwała Nr XLVI/382/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Łobżenica 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2018

 

- Pozycja: 5360

 

- Data ogłoszenia: 3 lipca 2018 r.


DZ. URZ. WOJ. 2018.5360
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 18 lipca 2018 r.

 

10) Uchwała Nr XLVI/383/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Łobżenica

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2018

 

- Pozycja: 5361

 

- Data ogłoszenia: 3 lipca 2018 r.


DZ. URZ. WOJ. 2018.5361
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 września 2018 r.

 

11) Uchwała Nr XLVII/394/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łobżenica 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2018

 

- Pozycja: 6287

 

- Data ogłoszenia: 8 sierpnia 2018 r.


DZ. URZ. WOJ. 2018.6287
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 września 2018 r.

§ 2, § 3, § 10 ust. 4, § 7 ust. 5 oraz § 8 ust. 9 uchwały unieważnione przez Wojewodę Wielkopolskiego - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 29 sierpnia 2018 r.

12) Uchwała Nr XLVII/395/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennych stawek i sposobu poboru opłaty targowej

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2018

 

- Pozycja: 6275

 

- Data ogłoszenia: 8 sierpnia 2018 r.


DZ. URZ. WOJ. 2018.6275
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 23 sierpnia 2018 r.

 

Uchwała unieważniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - uchwała nr 19/1091/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.

13) Uchwała Nr XLVIII/398/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2018

 

- Pozycja: 7827

 

- Data ogłoszenia: 12 października 2018 r.


DZ. URZ. WOJ. 2018.7827
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 27 października 2018 r.

14) Uchwała Nr XLVIII/403/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Łobżenica 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2018

 

- Pozycja: 7746

 

- Data ogłoszenia: 10 października 2018 r.


DZ. URZ. WOJ. 2018.7746
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 17 listopada 2018 r.

 

Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność § 3 ust. 2 w zakresie wyrazów „na stałe”, § 7 ust. 3, § 18 ust. 1, § 19, § 20, § 25 ust. 3  w zakresie wyrazów „lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący”, § 39 ust. 5, § 46 ust. 2, § 56 ust. 4, § 68 ust. 3, § 76 ust. 1, § 99 ust. 2 oraz § 122 uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 26 października 2018 r.


15) Uchwała Nr XLVIII/404/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennych stawek i sposobu opłaty targowej 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2018

 

- Pozycja: 7831

 

- Data ogłoszenia: 12 października 2018 r.


DZ. URZ. WOJ. 2018.7831
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 27 października 2018 r.

16) Uchwała Nr XLIX/407/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2018

 

- Pozycja: 8611

 

- Data ogłoszenia: 5 listopada 2018 r.


DZ. URZ. WOJ. 2018.8611
 

 

17) Uchwała Nr XLIX/411/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2018

 

- Pozycja: 8724

 

- Data ogłoszenia: 8 listopada 2018 r.


DZ. URZ. WOJ. 2018.8724
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 1 stycznia 2019 r.

 

18) Uchwała Nr XLIX/412/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennych stawek i sposobu poboru opłaty targowej

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2018

 

- Pozycja: 8725

 

- Data ogłoszenia: 8 listopada 2018 r.


DZ. URZ. WOJ. 2018.8725
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 23 listopada 2018 r.


19) Uchwała Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Łobżenica i sposobu jej rozliczania

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2018

 

- Pozycja: 9511

 

- Data ogłoszenia: 4 grudnia 2018 r.


DZ. URZ. WOJ. 2018.9511
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 19 grudnia 2018 r.

 

20) Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 432

 

- Data ogłoszenia: 8 stycznia 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.432
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 23 stycznia 2019 r.

 

21) Uchwała Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych 

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 433

 

- Data ogłoszenia: 8 stycznia 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.433
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 23 stycznia 2019 r.


22) Uchwała Nr III/32/18 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Łobżenica

Dane dotyczące ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

 

- Rocznik: 2019

 

- Pozycja: 434

 

- Data ogłoszenia: 8 stycznia 2019 r.


DZ. URZ. WOJ. 2019.434
 

 

Data wejścia uchwały w życie: 23 stycznia 2019 r.