Rozgraniczanie nieruchomości

1. Podstawa prawna

Rozdział 6 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.(Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).

 

2. Wymagane dokumenty

1. Wniosek wszystkich (współ)właścicieli lub (współ)użytkowników wieczystych o rozgraniczenie nieruchomości.

2. Załączniki: aktualny odpis z księgi wieczystej.

 

3. Opłaty

Zgłoszenie nie podlega opłacie.

 

4. Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

5. Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica, pok. nr 6, tel. 67 286 81 12

 

6. Tryb odwoławczy

1. Na postanowienie nie służy zażalenie.

2. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, wydanej w trybie art. 33, ust. 1 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, przekazania sprawy sądowi.

 

7. Dodatkowe informacje

Kopie dokumentów składane w toku postepowania powinny być prawidłowo uwierzytelnione przez uprawnioną do tego osobę. Organ prowadzący postepowanie rozgraniczeniowe wyznacza uprawnionego geodetę do przeprowadzenia  rozgraniczenia nieruchomości.