Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2019 r., poz. 1314) 

 

2. Wymagane dokumenty

    1. Oryginał odpisu księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości (działki gruntu),

    2. Oryginały odpisów ksiąg wieczystych w  przypadku odrębnych własności lokali mieszkalnych, z którymi wiąże się udział w prawie użytkowania wieczystego do gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszczący dane lokale.

    3. Dokument potwierdzający następstwo prawne, jeżeli o przekształcenie ubiega się osoba będąca następcą prawnym.

    4. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).

    5. Opłata  skarbowa w wysokości 10 zł.

Urząd Miejski Gminy Łobżenica/Bank Spółdzielczy w Łobżenicy

Nr konta: 22 8938 0006 0000 1397 2000 0015

 

3. Opłaty

Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.
Urząd Miejski Gminy Łobżenica/Bank Spółdzielczy w Łobżenicy/Nr konta:
22 8938 0006 0000 1397 2000 0015

 

4. Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

5. Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica, pok. nr 6, tel. 67 286 81 12

 

6. Tryb odwoławczy

W stosunku do gruntów będących własnością gminy stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile w terminie 14 dni.

 

7. Dodatkowe informacje

W  niniejszym  postępowaniu  wnioskodawca  obowiązany  jest  do  uregulowania  stanu  prawnego  obejmującego  sprawy  spadkowe i wpisy wieczystoksięgowe, w przeciwnym  wypadku  wydanie  stosownej  decyzji  staje  się niemożliwe.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  przysługuje wyłącznie osobom będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub zabudowane garażami albo przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę.