Burmistrz Łobżenicy

ogłasza konkurs

dla kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie

 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 06.05.2003 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora .... (Dz. U.  Nr 89 poz. 826 i Dz. U. Nr 189 poz. 1854).

 

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1)     jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;

2)     ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

3)     ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

4)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

5)     posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonania pracy na stanowisku kierowniczym bądź

6)     jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-8 wyżej wymienionego rozporządzenia.

 

  1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)     uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania
i rozwoju szkoły,

2)     życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

3)     akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia
- w przypadku osoby będącej nauczycielem,

4)     dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

5)     ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 w/w rozporządzenia,

6)     posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)     oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy  z dnia  26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

8)     oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

9)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi (zgodnie
z ustawą z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). 

10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 976 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

11) Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz o treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 218, poz. 1592 z późn. zm.) w art. 7 ust. 2 nakłada na kandydata obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego. Kandydaci powinni do zgłoszenia dołączyć potwierdzenie złożenia oświadczenia lustracyjnego do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Oświadczenie składa się wg wzoru stanowiącego załącznik do ustawy zamieszczonego także na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
w Poznaniu
www.ko.poznan.pl.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

 

Konkurs dla kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie

 

w terminie do dnia 23.07.2008r. do godz. 1400na adres:

 

Urząd Miejski Gminy Łobżenica

ul. Sikorskiego 7

89 - 310 Łobżenica

pokój nr 1 - sekretariat

 

  1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Łobżenicy.
  2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.