I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA SPRAWĘ

Referat Gospodarki i Planowania Przestrzennego

stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i projektów

parter, pok. nr 8

tel. kontaktowy (67) 286 81 30

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału wraz z załącznikami (I etap) należy złożyć na formularzu (dostępnym na stronie BIP Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica lub
w siedzibie urzędu) kierując go do Burmistrza Łobżenicy.

Do złożenia wniosku uprawniona jest Osoba fizyczna/prawna posiadająca tytuł prawny do nieruchomości bądź osoba uprawniona do reprezentowania ww. osób poprzez posiadanie stosownego pełnomocnictwa
(w przypadku osób prawnych należy pamiętać o właściwej reprezentacji zgodnej z zapisem w KRS), którego oryginał należy przedłożyć do wglądu.

Do wniosku należy dołączyć:

-         Oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem.

-         Wstępny projekt podziału – 5 egzemplarzy (dla nieruchomości stanowiącej własność jednej osoby).

-         Wykaz zmian gruntowych.

-         Wypis z rejestru gruntów – 1 egzemplarz.

-         Kopia mapy ewidencyjnej – 1 egzemplarz.

-         Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

III. OPŁATY

Nie dotyczy.

IV. TERMIN  I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Na postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Łobżenicy w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2015, poz. 782 ze zm.).

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.

Podziału nieruchomości można dokonać w postępowaniu:

-         dwuetapowym - jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku braku planu, jeżeli nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi albo jest zgodny z warunkami określonymi
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art.93 i art.94 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

-         I etap – postanowienie opiniujące możliwość podziału,

-         II etap – decyzja zatwierdzająca podział - sprawę załatwimy u podinspektora ds gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej.

-         jednoetapowym (decyzja zatwierdzająca podział) - niezależnie od ustaleń planu (art.95 ustawy o gospodarce nieruchomościami) bez konieczności uzyskiwania postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału - sprawę załatwimy u podinspektora ds gospodarki nieruchomościami
i działalności gospodarczej
.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, wstępny projekt podziału nieruchomości opracowuje się na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu. § 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia wymaga, aby wstępny projekt podziału zawierał w szczególności:

1.     granice nieruchomości podlegającej podziałowi;

2.     oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;

3.     powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;

4.     naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;

5.     przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;

6.     przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje. W takim przypadku granice wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku. /§ 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości/

Skutkiem dokonania podziału nieruchomości, tj. uzyskanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości jest wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.

Opłata adiacencka - zgodnie z art. 4 pkt 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami przez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym jej podziałem. Ustalona stawka procentowa opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości z obszaru gminy Łobżenica, wynosi 15% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed podziałem a wartością, jaką nieruchomość ma po podziale (art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2015, poz. 782 ze zm.).