I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA SPRAWĘ

Referat Gospodarki i Planowania Przestrzennego

stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i projektów

parter, pok. nr 8

tel. kontaktowy (67) 286 81 30

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o zmianę obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łobżenica należy złożyć na formularzu (dostępnym na stronie BIP Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica lub w siedzibie urzędu) kierując go do Burmistrza Łobżenicy.

III. OPŁATY

Nie dotyczy.

IV. TERMIN  I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie dotyczy.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie ma trybu odwoławczego.

VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 poz. 199 ze zm.)

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Wniosek o zmianę obowiązującego studium nie jest wnioskiem w indywidualnej sprawie w rozumowaniu przepisów kpa, stąd rozpatrzenie nie jest określone żadnym terminem.

Złożone wnioski mogą stanowić przyczynę opracowania zmiany obowiązującego studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łobżenica.

Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany obowiązującego studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łobżenica podejmuje Rada Miejska w Łobżenicy z własnej inicjatywy lub na wniosek Burmistrza Łobżenicy.