I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA SPRAWĘ

Referat Gospodarki i Planowania Przestrzennego

stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i projektów

parter, pok. nr 8

tel. kontaktowy (67) 286 81 30

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć na formularzu (dostępnym na stronie BIP Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica lub w siedzibie urzędu) kierując go do Burmistrza Łobżenicy.

III. OPŁATY

Nie dotyczy.

IV. TERMIN  I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie dotyczy.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie ma trybu odwoławczego.

VI. PODSTAWA PRAWNA

Art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 2015 poz. 199 ze zm.)

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Na uwagi do projektu planu nie udziela się pisemnej odpowiedzi.

Uwagi dotyczące projektu planu można wnosić w terminie określonym w ogłoszeniu (podanym w prasie miejscowej) oraz w obwieszczeniu „o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu”.

Na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, w przypadku nie uwzględnienia wniosku, przysługuje złożenie uwag.

Uwagi złożone do planu rozpatruje Burmistrz Łobżenicy w terminie 21 dni od daty upływu terminu ich składania.

Nieuwzględnione uwagi wraz z projektem planu Burmistrz Łobżenicy przestawia Radzie Miejskiej w Łobżenicy.