I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA SPRAWĘ

Referat Gospodarki i Planowania Przestrzennego

stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i projektów

parter, pok. nr 8

tel. kontaktowy (67) 286 81 30

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć na formularzu (dostępnym na stronie BIP Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica lub
w siedzibie urzędu) kierując go do Burmistrza Łobżenicy.

Do wniosku należy dołączyć:

-        dowód uiszczenia opłaty skarbowej

-        aktualna mapa ewidencyjna w skali: 1:5000 / 1:2000 / 1:0000* przedstawiająca swym zakresem całą działkę objętą wnioskiem

 III. OPŁATY

Wysokość opłaty:

1.     Za wydanie wypisu:

-         do 5 stron: 30,00 zł,

-         powyżej 5 stron: 50,00 zł.

2.     Za wydanie wyrysu:

-         za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4: 20,00 zł

-         nie więcej niż: 200,00 zł.

W momencie odbioru wyrysu i wypisu może zajść konieczność dopłaty opłaty skarbowej zgodnie z pkt 1 i 2.

Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica nr 22 8938 0006 0000 1397 2000 0015 prowadzonym przez BS Łobżenica lub bezpośrednio w kasie urzędu.

IV. TERMIN  I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie ma trybu odwoławczego.

VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 poz. 199 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2015, poz. 783 ze zm.).

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Wypis i wyrys wydaje się tylko z planu, który został uchwalony.

Jeżeli zamierzamy uzyskać kredyt w banku albo sprzedać nieruchomość – potrzebne będzie zaświadczenie w sprawie przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli planujemy budowę i zamierzamy zlecić opracowanie projektu – potrzebny będzie wyrys z wypisem z planu – na podstawie zawartych w nim informacji projektant będzie mógł wykonać projekt tak, aby spełniał wymóg zgodności z ustaleniami planu.

Plan składa się z tekstu i rysunku. Możemy uzyskać sam wyrys (fragment rysunku planu), sam wypis (fragment tekstu planu) albo wyrys z wypisem (komplet informacji zawiera wyrys z wypisem).

Każdy ma prawo uzyskania wypisów i wyrysów z planu miejscowego bez względu na swój interes prawny.

Wnioskodawca winien złożyć wniosek wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej i podać formę odbioru dokumentu (poczta, biuro).

Mapę można nabyć w Referacie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego z siedzibą w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 11 (tel. 67/286 26 41).