Uchwała Nr  IX/45/07

Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 15 czerwca 2007 roku

w sprawie:

„Udzielenia pomocy finansowej powiatowi pilskiemu"

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm oraz art. 167, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.)

uchwala co następuje:

§ 1 Rada Miejska w Łobżenicy udzieli w 2007 roku pomocy finansowej w kwocie 3 000 zł na zakup samochodu typu „ Pies dla Komendy Powiatowej Policji w Pile”.

§ 2 Warunki udzielenia pomocy finansowej określi porozumienie zawarte pomiędzy Burmistrzem Łobżenicy a Zarządem Powiatu Pilskiego.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.