Uchwała Nr IX/38 /2007

Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 15 czerwca 2007 roku

w sprawie :

„ Zarządzenia poboru podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych w drodze inkasa.”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm),art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach o opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn.zm.), art. 6b ustawy z dnia 15listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm.), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, z późn.zm.) oraz art. 28 § 4  i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.).

uchwala się co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Łobżenica pobór od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa.

§ 2.Na inkasentów wyznacza się sołtysów wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.1.Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku w wysokości 4% od kwot zainkasowanych i wpłaconych na rachunek bankowy i kasie Urzędu Miejskiego przez sołtysa.

 

§ 4.Traci moc Uchwały Nr W41/2003 Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 31 marca 2003 r w sprawie poboru podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych.

 

 

§ 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Edward Starszak