Uchwała Nr IX/37/07

Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 15 czerwca 2007 roku

w sprawie:

„Zaciągnięcia zobowiązania

w zakresie podejmowania inwestycji. „

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 167 ust 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1 Postanawia się z budżetu miasta i gminy Łobżenica w 2008
roku finansować inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – zlewnia „B” w Łobżenicy" na kwotę:      3 409 760,00 zł.

§ 2 Postanawia się z budżetu miasta i gminy Łobżenica w 2008
roku finansować inwestycję pn. „Budowa budynku mieszkalnego w miejscowości Ferdynadowo " na kwotę:      450.000 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.