Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o wyborze ławników sądowych na kadencję 2016-2019

 

Informuję, że z dniem 31 grudnia 2015 r. upływa czteroletnia kadencja ławników sądowych. Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu ustaliło, że Rada Miejska w Łobżenicy jest zobowiązana dokonać wyboru 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Złotowie.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

·        prezesi właściwych sądów,

·        stowarzyszenia,

·        inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

·        co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

·        posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

·        jest nieskazitelnego charakteru,

·        ukończył 30 lat,

·        jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

·        nie przekroczył 70 lat,

·        jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

·        posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

·        osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

·        osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

·        funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

·        adwokaci i aplikanci adwokaccy,

·        radcy prawni i aplikanci radcowscy,

·        duchowni,

·        żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

·        funkcjonariusze Służby Więziennej,

·        radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

·       informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

·      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

·      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

·      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

·      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Koszt opłaty:

·      za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika,

·      za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 r.

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, w Biurze Rady Miejskiej, pokój nr 3.

 

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem telefonu: 67 286 81 05.

 

 

Łobżenica, dnia 2 czerwca 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

 (-) Antoni Kapeja

Załączniki

karta zgłoszenia kandydata na ławnika (149.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Sobieszczyk
Data utworzenia:2015-06-02 17:51:37
Wprowadził do systemu:Łukasz Sobieszczyk
Data wprowadzenia:2015-06-02 17:51:38
Opublikował:Łukasz Sobieszczyk
Data publikacji:2015-06-02 17:53:38
Ostatnia zmiana:2015-06-05 07:37:30
Ilość wyświetleń:2110

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij