Zarządzenie Nr  9 /2006

Burmistrza Łobżenicy

 

z dnia 23 marca 2006r

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :

letnie utrzymanie dróg gminnych

Na podstawie : art. 19, art. 20, art. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004r, poz. 177 z późniejszymi zmianami)

 

zarządza się co następuje :

§ 1

Powołuje się komisję przetargową w składzie :

Przewodniczący: Halina Dobert

sekretarz komisji: Marek Połczyński

członek: Jan Majewski

członek: Wiesław Hektus

 

§ 2

Komisja przetargowa jest zespołem powołanym do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – badania i oceny ofert.

 

§ 3

Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa regulamin – Zarządzenie Nr 101/2004 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 września 2004 roku.

    

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.