ZARZĄDZENIE   NR  1 /06

Burmistrza  Łobżenicy

z dnia 2 stycznia 2006 


w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Łobżenica.

 

Na podstawie art.28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, (tekst jednolity Dz.U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229  z późniejszymi zmianami)

 

Burmistrz Łobżenicy

zarządza co następuje:

 

§ 1

Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, otrzymuje ekwiwalent pieniężny.

 

§ 2

Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu gminy do wysokości 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przed dniem naliczenia ekwiwalentu przez  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w Dzienniku Urzędowym  Rzeczypospolitej Polskiej  „Monitor Polski”, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

 

§ 3

Ustala się ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/250 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przypadku uczestnictwa w:

 1. akcji ratowniczej gaszenia pożaru,
 2. akcji ratowniczej usuwania skutków wypadku drogowego.
 3. akcji ratowniczej usuwania skutków silnego wiatru, wichur,
 4. akcji ratowniczej mającej znamiona klęski żywiołowej,
 5. akcji ratowniczej w przypadku zagrożenia ludzi i zwierząt.

 

§ 4

Ustala się ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/500 przeciętnego wynagrodzenia w przypadku:

 1. zabezpieczania miejsca zdarzenia,
 2. pompowania wody z zalanych piwnic,
 3. poszukiwania osób zaginionych,
 4. udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP
 5. uzupełniania sprzętu po akcji ratowniczej.

 

§ 5

Podstawą wypłaty ekwiwalentu jest oświadczenie członka OSP o nie otrzymaniu wynagrodzenia z zakładu pracy za czas udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

 

 

§ 6

Ustala się normy czasowe na:

 1. uzupełnienie sprzętu ochrony przeciwpożarowej po akcji ratowniczej:

                           a/ jednostki typu „S” – 60 minut

                      b/ jednostki typu „M” – 30 minut

 

 

§ 7

Ustala się stan liczby członków OSP biorących  udział w akcji ratowniczej do:

 1. 6 /sześć/ osób dla pojazdów pożarniczych typu GCBAM, GCBA, GCBM, GLM,

      /pojazdy gaśnicze/

 1. 6 /sześć/ osób dla pojazdu pożarniczego typu Rd / pojazd ratownictwa drogowego/,
 2. 8 /osiem/ osób dla jednostek typu „M”
 3. Zgodę na wyjazd drugiego samochodu wydaje Burmistrz lub Komendant Miejsko Gminny OSP.

 

§ 8

Dopuszcza się użycie większych sił niż określone w § 7 w przypadku zdarzeń mających znamiona  klęski żywiołowej lub akcji poszukiwania osób zaginionych.

 

 

§ 9

Traci moc Uchwala Nr 249/2002 Zarządu Miejskiego Gminy Łobżenica z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP.

 

 

§ 10

Realizację Zarządzenia powierza się Komendantowi Miejsko Gminnemu OSP

w Łobżenicy.

 

 

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Łobżenicy

 

 (-) mgr  Eugeniusz Cerlak