Uchwała  Nr  XXI/128/04

 

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, po.1055 i Nr 116, poz.1203) oraz art.47, ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.
z 2003 roku Nr 203, poz. 1966)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1  Postanawia się finansować utrzymanie hali sportowej w Łobżenicy wspólnie z Starostwem Powiatowym w Pile

§ 2  Na rok 2004 w budżecie miasta i gminy Łobżenica przeznacza się kwotę 35.400 złotych. 

§ 3 Szczegółowe warunki finansowania określone zostaną w porozumieniu, które zawarte zostanie pomiędzy Starostą Pilskim a Burmistrzem Łobżenicy.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi w Łobżenicy.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie i podlega publikacji.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/128/04Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 października 2004 roku

w sprawie:
„współfinansowania w utrzymaniu hali sportowej
w Łobżenicy z Starostwem Powiatowym”.

  Rada Miejska w Łobżenicy postanowiła przeznaczyć środki finansowe w budżecie miasta i gminy na 2004 rok w kwocie 35.400 złotych na wspólne finansowanie hali sportowej w Łobżenicy z Starostwem Powiatowym. Podjęcie takiej decyzji uważa się za zasadne z uwagi na to, że z hali sportowej korzystać będzie młodzież i dzieci, a także dorośli mieszkańcy miasta i gminy.