UCHWAŁA  Nr XXI/127/04
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 października 2004 roku

w sprawie użyczenia  na okres 15 lat obiektu użytkowego po byłej szkole w miejscowości Liszkowo stanowiącego własność Gminy  Łobżenica

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142  poz. 1591  z późniejszymi zmianami), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. nr 46 poz. 543 z 2000r. z późniejszymi zmianami)  

uchwala  co następuje:

 § 1

Rada Miejska w Łobżenicy wyraża zgodę na użyczenie  Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łobżenicy obiektu użytkowego po byłej szkole  o pow. użytkowej 344,42 m2  zlokalizowanego na działkach  gruntu o numerach  geodezyjnych  193  i 87/2 położonych w miejscowości Liszkowo,  mających urządzone księgi wieczyste  KW 31797 i KW 32083 w Sądzie Rejonowym w Złotowie – Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Celem użyczenia jest prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk i Gminy Łobżenica.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.