UCHWAŁA NR XXI/126/04
RADY MIEJSKIEJ w ŁOBŻENICY

z dnia 27 października 2004 r. 
w sprawie : utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej.

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 10 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zmianami) oraz art. 1 pkt 9 i art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 7 , poz. 79, z późn. zmianami) i art.. 111 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami)

                                                            Rada Miejska uchwala
                                                            co następuje:

 § 1. Gmina Łobżenica wyraża wolę utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej, zwanego dalej Warsztatem, przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy dla 25 osób niepełnosprawnych z terenu Gmin Łobżenica i Wyrzysk.

 § 2. Gmina Łobżenica na potrzeby Warsztatu, jako wkład własny w utworzenie, przeznaczy budynek po byłej Szkole Podstawowej w Liszkowie i deklaruje udział w adaptacji obiektu.

 § 3. Gmina Łobżenica deklaruje, począwszy od 2005 r. , finansowe wsparcie kosztów funkcjonowania Warsztatu w części przypadającej na uczestników z Gminy Łobżenica.

 § 4. Upoważnia się Burmistrza Łobżenicy do podpisania porozumienia z Gminą  Wyrzysk w zakresie:                
        a)    
liczby uczestników,
        b)     finansowania kosztów utworzenia i funkcjonowania Warsztatu.

 § 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

 § 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.