Uchwała Nr XXI/125/04
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 października 2004 roku

w sprawie sposobu wykonywania zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. 


Na podstawie art.17 ust.1 pkt 7, 11, 14,15, art.41 ust.2, art.44, art.48 ust.5 i art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.Nr 64, poz.593 z 2004 roku) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku ze zm.)

Rada Miejska w Łobżenicy
uchwala, co następuje:

§1.

1.Pokrywać wydatki na świadczenia zdrowotne osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
2.Świadczenia zdrowotne obejmują działania służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia.

§2.

1.Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

2.Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych świadczyć będą opiekunowie środowiskowi w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej.

Opiekę środowiskową zapewnia się poprzez:

   a) zlecenie usług,

   b) zatrudnienie na umowę.

3.Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje nieodpłatnie osobom, których dochód na osobę samotną lub osobę w rodzinie nie przekracza kwoty netto najniższej emerytury.

4.Osoby nie spełniające warunku, o którym mowa w pkt 3 zwracają wydatki za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie.

5.
Koszt jednej usługi opiekuńczej stanowi suma współczynników wynagrodzenia opiekuna środowiskowego.

6.Wysokość zwrotu za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze określa się według wskaźnika procentowego od kwoty najniższej emerytury. 

Dochód na osobę określony w % od kwoty najniższej emerytury

Wysokość odpłatności określona w % od ceny usługi

do 100%

bezpłatnie

101% - 150%

15%

151% - 200%

20%

201% - 250%

30%

251% - 300%

50%

301% - 350%

80%

powyżej 351%

100%

 7.Ustala się zakres czynności usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych:

   - zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych osoby wymagającej opieki,
   - utrzymanie w czystości mieszkania podopiecznego,
   - zakup artykułów potrzebnych w gospodarstwie domowym,
   - przygotowanie lub dostarczanie posiłków z uwzględnieniem diety,
   - pranie lub oddawanie do prania bielizny osobistej i pościelowej,
   - przynoszenie i wynoszenie wody,
   - opalanie mieszkania, 
   - podstawowa opieka higieniczno-sanitarna : kąpiel, przesłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej,
   - pomoc w utrzymaniu więzi ze środowiskiem,
   - inne niezbędne stałe czynności wynikające z umowy.

8.Kierownik ośrodka pomocy społecznej w decyzji o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych określa wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca oraz ustala zakres czynności, zgodnie z przeprowadzonym rodzinnym wywiadem środowiskowym z uwzględnieniem sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i bytowej poszczególnej osoby.

9.Należność z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze należy wpłacać do 15 dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi przez osobę zobowiązaną.

10.W przypadku gdy należność nie zostanie uregulowana w przewidzianym terminie świadczona pomoc w formie usług opiekuńczych  lub specjalistycznych usług opiekuńczych zostanie zawieszona do dnia uregulowania należności.

 

§3.
1.
Dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być przyznana pomoc w formie zakupu posiłków .

2.Pomoc w formie zakupu posiłków może być realizowana w postaci drugiego śniadania lub gorącego posiłku.

3.Przyznanie dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole pomocy w formie zakupu posiłków następuje na wniosek rodziców, opiekunów ucznia, pracownika socjalnego lub dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko.

4.Pomocą w formie zakupu posiłków objęci są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których dochód w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego zgodnie z art.8 ustawy o pomocy społecznej.

5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a w szczególności zdarzenia losowego, długotrwałej choroby, patologii społecznej  udokumentowanych rodzinnym wywiadem środowiskowym może być przyznana pomoc w formie zakupu posiłków uczniom, których dochód w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej, nie więcej jednak niż 200% kryterium dochodowego.

§
4.
1.
Ustala się zakres i wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu dla osoby, na która nie przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego.

2.Do zakresu świadczenia pogrzebowego, zgodnie z wyznaniem zmarłego wchodzą:

   - zakup trumny i innych akcesoriów pogrzebowych, 
   - wykopanie grobu, 
   - toaleta pośmiertna,
   - odprowadzenie zwłok do miejsca spoczynku,
   - obrzędy religijne zgodne z wyznaniem zmarłego,
   - opłaty cmentarne,
   - wiązanka kwiatów.

§5.
1.
Ustala się, że pomoc pieniężna i rzeczowa bez warunku zwrotu części lub całości przyznanego świadczenia przysługuje osobom, których dochód w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej.

2.Przyjmuje się zasadę zwrotu świadczenia w formie pieniężnej lub rzeczowej, jeżeli dochód świadczeniobiorcy przekracza kryterium dochodowe określone w art.8 ustawy o pomocy społecznej  w wysokości:

 a)  osoby prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe:

Dochód na osobę

Wysokość zwrotu

do 100% doch.gwarantowanego

-

101% - 120% doch.gwarantowanego

20%

121% - 140% doch.gwarantowanego

40%

141% - 160% doch.gwarantowanego

60 %

powyżej 161 % doch. gwarantowanego

100%

 b) osoby gospodarujące w rodzinie: 

Dochód na osobę

Wysokość zwrotu

 do 100% doch.gwarantowanego

-

101% - 115% doch.gwarantowanego

20%

116% - 140% doch.gwarantowanego

40%

141% - 150% doch.gwarantowanego

60%

powyżej 151% doch.gwarantowanego

100%

3.Określa się, w decyzji o przyznaniu świadczeń pieniężnych lub wydatków rzeczowych świadczeniobiorcom, u których dochód przekracza kryterium dochodowe wysokość i termin zwrotu środków za udzieloną pomoc pieniężną lub wydatki rzeczowe.

§6.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy i Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy.

§7.
Traci moc :

1.Uchwała Nr XXIII/163/97 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 maja 1997 roku w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

2.Uchwała Nr XXVI/269/01 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie ustalenia zasad udzielenia pomocy uczniom w zakresie dożywiania.

§8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.