Załącznik Nr 8 do

Uchwały Rady Miejskiej

Nr XV/91/04

z dnia 5 marca 2004r.

 

 

 

 

Plan przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

 

 

Dział                  900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział        90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 

§

Nazwa

Plan na 2004 rok

 

Stan środków na 1.01.2004 r.

25 000,00

0690

Przychody

w tym

wpływy z różnych opłat:

-     wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych

 

 

 

 

35 000,00

 

Zbiorczo przychody

35 000,00

 

Wydatki

w tym:

57 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

 

-  zakup folii na wysypisko nieczystości

10 000,00

 

-  akcja sprzątanie świata

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

42 000,00

 

- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

25 000,00

 

- naprawa, malowanie koszy i pojemników na śmieci

1 000,00

 

- inne zadania  służące ochronie- programy – gminny program ochrony środowiska – art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw i gminny plan gospodarki odpadami – Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 9.04.2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami

16 000,00

 

Stan środków na 31.12.2004 r.

3 000,00