Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Uchwała budżetowa - 2004

 

UCHWAŁA Nr XV/91/04

RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY

z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie "Uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy Łobżenica na 2004 r."

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 110, 116 ust. 1, art. 122, 124, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, ust. 2, ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 153, poz. 1271, Nr 113, poz. 984, Nr 233, poz. 1957; z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody Budżetu Miasta i Gminy Łobżenica na 2004 rok w wysokości 13.780.422 zł.

w tym:

  1)  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 747.324 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki Budżetu Miasta i Gminy Łobżenica na 2004 rok w wysokości 14.437.217 zł.

w tym:

a)  wydatki na realizację zadań bieżących z zakres administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 747.324 zł.

b)  wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8.500 zł.

2. W wydatkach Budżetu Miasta i Gminy na 2004 rok określonych w §2 pkt 1 wyodrębnia się:

a)  wydatki bieżące 11.588.789 zł. w tym:

   wynagrodzenia   6.450.123 zł.

   pochodne od wynagrodzeń   1.306.630 zł.

b)  wydatki majątkowe 2.848.428 zł.zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt Budżetu Miasta i Gminy Łobżenica na 2004 rok w kwocie 656.795 zł.

2. Ustala się rozchody (spłaty pożyczek i kredytów) w roku 2004 na kwotę 973.205 zł, spłacane z dochodów własnych.

3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki określone zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wykaz zadań oraz wysokość wydatków majątkowych oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tworzy się w Budżecie Miasta i Gminy Łobżenica na 2004 rok:

  1)  rezerwę ogólną bieżącą w kwocie    50.000 zł

  2)  rezerwę celową w kwocie 52.900 zł z przeznaczeniem na:

a)  opłaty i kary za emisję zanieczyszczeń powietrza wprowadzanych do środowiska oraz na opłaty za czynności egzekucyjne      - 20.000 zł;

b)  na wyposażenie nowej części budynku Gimnazjum, które planuje oddać się do używania w miesiącu VIII/2004 roku     - 32.900 zł.

§ 6. Określa się wielkości przychodów i wydatków:

  1)  zakładów budżetowych,

  2)  środków specjalnych,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z załącznikiem 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się:

  1)  dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000 zł;

  2)  wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 100.000 zł.

§ 11. Określa się wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, na budowę sali sportowej w Łobżenicy, realizowaną przez Powiat Pilski - uchwała Nr XII/74/03 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie "Realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sali sportowej zlokalizowanej przy Zespole Szkół Specjalnych w Łobżenicy wspólnie z Powiatem Pilskim".

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Łobżenicy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2004, polegających na przeniesieniach wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z wyjątkiem dotacji między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Łobżenicy do zaciągania długu oraz spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego do wysokości określonej w budżecie.

3. Upoważnia się Burmistrza Łobżenicy do zaciągania w 2004 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 100.000 zł.

4. O zaciągniętych pożyczkach i kredytach krótkoterminowych Burmistrz Łobżenicy informuje Radę Miejską na najbliższej sesji, jednak nie później niż przed zakończeniem roku budżetowego.

§ 13. Określa się wysokość sumy w kwocie 100.000 zł. do której Burmistrz Łobżenicy może samodzielnie w 2004 roku zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2004 ROKU.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 4

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2004 ROK ORAZ PROJEKTOWANE LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

ZAŁĄCZNIK Nr 5

PLANOWANE WIELKOŚCI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 ROK.

ZAŁĄCZNIK Nr 6

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI NA 2004 ROK.

ZAŁĄCZNIK Nr 7

PLAN DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZEŃ W 2004 ROKU.

ZAŁĄCZNIK Nr 8

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2004-10-03 20:52:18
Opublikował:administrator
Data publikacji:2004-10-03 23:42:12
Ostatnia zmiana:2004-10-03 23:42:12
Ilość wyświetleń:2699
Urząd Miejski Gminy Łobżenica, ul Sikorskiego 7, 67 2868100, gmina@lobzenica.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij