KARTA USŁUG NR: EL-14  

Ewidencja ludności

 

 

Zmiana 2015.03.01

Nazwa usługi:

 

REJESTRACJA  WYBORCÓW

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112  ze zm.)
  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.941)

Wymagane dokumenty:

Wyborca stale zamieszkały lub nigdzie niezamieszkały (bezdomny) ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy zostanie umieszczony w rejestrze wyborców właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania.

Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania w godzinach pracy Urzędu.

Do wniosku należy dołączyć:

·         kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

·         pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony , na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców wpisany jest na własny wniosek 

Do wniosku muszą być załączone:

·         kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

·         pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

 

Opłaty: bez opłaty.

Czas realizacji usługi:

W terminie 3 dni Burmistrz Łobżenicy wydaje decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru . Decyzję doręcza wnioskodawcy.

Miejsce załatwienia sprawy:

·        Nr pokoju: 110

·         Nr telefonu: tel. 67-2868124

Tryb odwoławczy:

Od negatywnej decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w ciągu 3 dni.

  

Uwagi:

 

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Wyborcy będący obywatelami polskimi,  zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

  Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek.

     Osoby pozbawione prawa wybierania skreśla się z rejestru wyborców.

   Obywatela Unii Europejskiej stale zamieszkałego na obszarze gminy wpisuje się do rejestru wyborców, na jego wniosek, nie później niż 30 dnia po zarządzeniu wyborów.

        W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do  dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Organ dopuszcza dowody mogące mieć znaczenie w sprawie. / z art. 7, 75  Kodeksu postępowania administracyjnego.

 Podstawą wydania pozytywnej decyzji jest m. innymi: przebywanie na terenie gminy z zamiarem stałego zamieszkania , zameldowanie na pobyt czasowy, zatrudnienie na terenie gminy, zarejestrowanie w Urzędzie Pracy i inne udokumentowane lub uzasadnione przyczyny.

Przy ustaleniu faktu stałego zamieszkania stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego- Art.25 kc.

Cyt. ”miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”.

Załatwienie sprawy następuje w formie wydania decyzji o wpisaniu osoby do rejestru wyborców.
/ art. 104 Kpa,i art. 13 ordynacji wyborczej do sejmu i senatu RP./

     O wpisaniu wyborcy do rejestru zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały w celu skreślenia go z rejestru wyborców w tej gminie.

W przypadku rezygnacji z wpisu do rejestru wyborców w Urzędzie Miasta i Gminy Łobżenica , wyborca składa stosowne oświadczenie.