KARTA USŁUG NR: EL-5  

Ewidencja Ludności

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana 2015.03.01

 

Nazwa usługi:

ZAMELDOWANIE   NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY CUDZOZIEMCA, OBYWATELA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ I CZŁONKA JEGO RODZINY NIEBĘDĄCEGO OBYWATELEM PAŃSTWA CZŁONKOWKIEGO UE.

 

Podstawa prawna:

 

·         Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, ze zm.).

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.09.2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220, poz. 1306, ze zm.).

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16.02.2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. z 2012 r., poz. 347, ze zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 

I.        Do zameldowania na pobyt stały:

·         Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”.

·         Potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane, w formie czytelnego podpisu wraz z datą jego złożenia, przez właściciela (współwłaściciela) lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (na zgłoszeniu wymienionym w pkt. 1).

·         Dokument (oryginał lub uwierzytelniona kserokopia) potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby (podmiotu) potwierdzającej fakt pobytu osoby meldującej się (może to być: umowa cywilnoprawna, decyzja administracyjna, odpis pełny z KRS, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający ten tytuł). Powyższy dokument stanowi także odpis aktualny z KRS w postaci wydruku komputerowego – bez pieczęci sądowych.

·         Paszport lub inny ważny dokument podróży potwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz odpowiednio:

- karta pobytu wydana w związku z udzieleniem: zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, czy nadaniem statusu uchodźcy w RP;

- dokument „zgoda na pobyt tolerowany”;

- zezwolenie na pobyt stały;

- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

- decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany. W przypadku obywateli państwa członkowskiego UE, obywateli państwa członkowskiego EFTA i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej: ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP. W przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny ww. obywateli, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA, czy Konfederacji Szwajcarskiej: ważna karta stałego pobytu lub pobytu członka rodziny obywatela UE.

 

II.      Do zameldowania na pobyt czasowy:

·         Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego”.

·         Potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane, w formie czytelnego podpisu wraz z datą jego złożenia, przez właściciela (współwłaściciela) lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (na zgłoszeniu wymienionym w pkt 1).

·         Dokument (oryginał lub uwierzytelniona kserokopia) potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby (podmiotu) potwierdzającej fakt pobytu osoby meldującej się (może to być: umowa cywilnoprawna, decyzja administracyjna, odpis pełny z KRS, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający ten tytuł). Powyższy dokument stanowi także odpis aktualny z KRS w postaci wydruku komputerowego – bez pieczęci sądowych.

·         Paszport lub inny ważny dokument podróży potwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz odpowiednio:

- wiza;

- w przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub

ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terenie RP legalnie w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, karta pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP lub udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany. W przypadku obywateli państwa członkowskiego UE, obywateli państwa członkowskiego EFTA i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej: ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub (w przypadku braku) oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP. W przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny ww. obywateli, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA, czy Konfederacji Szwajcarskiej: ważna karta stałego pobytu lub pobytu członka rodziny obywatela UE.

Opłaty:    17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa

(w przypadku zameldowania dokonanego przez pełnomocnika).

Czas realizacji usługi:  Niezwłocznie, po przyjęciu formularza meldunkowego wraz

z wymaganymi dokumentami.

Miejsce załatwienia sprawy:

·         Nr pokoju 109.     Do pobrania druk zgłoszenia zameldowania

·         Nr telefonu: 67-2868123

Uwagi:

·         Zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu do wglądu dowodu osobistego lub paszportu oraz dowodu wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

·         Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie jego rodziny niebędący obywatelem wyżej wskazanych państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zwalnia się z obowiązku zameldowania cudzoziemca, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

·         Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje osobie, z urzędu, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania. Z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

·         Formularz zgłoszenia oraz wzór pełnomocnictwa – dostępne na miejscu w biurze obsługi klienta, biurze ewidencji ludności, bądź w załączniku.