<>

 

 

   KARTA USŁUG NR: EL-13

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 

 

2015.03.01

Nazwa usługi:

WYSTĘPOWANIE DO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. WEWNĘTRZNYCH O NADANIE NUMERU PESEL

Podstawa prawna:

 

·         Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, ze zm.).

·        Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 04.01.2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2012 r., poz. 74, ze zm.).

 

Wymagane dokumenty:

·         Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL.

 

Opłaty: Nie podlega

 

Czas realizacji usługi: do 30 dni

 

Miejsce załatwienia sprawy:

·         Nr pokoju: 110

·         Nr telefonu: (672868124)

  

Uwagi:

 

·         Numer PESEL nadaje z urzędu lub na wniosek (za pośrednictwem organu gminy właściwej do zameldowania na pobyt stały lub czasowy, lub - w przypadku braku miejsca zameldowania - ze względu na siedzibę pracodawcy) minister właściwy ds. wewnętrznych.

·         Numer PESEL nadaje się na wniosek osobom niezameldowanym na terenie RP, obowiązanym na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL oraz cudzoziemcom zameldowanym na pobyt czasowy na terytorium RP.

·         Wniosek należy wypełnić kompletnie, w języku polskim, drukowanymi literami, ze szczególnym uwzględnieniem podstawy prawnej upoważniającej do otrzymania numeru PESEL. W przypadku niespełnienia wymogu wskazania podstawy prawnej lub nieudokumentowania danych zawartych we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

·         O nadaniu numeru PESEL wnioskodawca jest powiadamiany pisemnie przez organ gminy, który wystąpił o jego nadanie.

·        Wzór wniosku - dostępny w biurze obsługi klienta, w biurze ewidencji ludności, bądź w załączniku.