KARTA USŁUG NR: EL-7  

Ewidencja ludności

 

 

2015.03.01

Nazwa usługi:

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA  Z MIEJSCA  POBYTU  STAŁEGO LUB CZASOWEGO

Podstawa prawna:

 

·         Ustawa z  24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.) - w tym : art. 35 lub 31 ust. 1ustawa z 14 czerwca 1960 r.

·         Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

 Wymagane dokumenty:

Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien:

·         złożyć podanie, ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie,

·         przedłożyć - do wglądu - oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), których kserokopię należy dołączyć do akt sprawy.

 

Opłaty:

·         10 zł na rachunek Urzędu

Czas realizacji usługi:

·         Do dwóch miesięcy

Miejsce załatwienia sprawy:

 

·         Nr pokoju: 110

·         Nr telefonu: 67-2868124

 

Tryb odwoławczy:

    Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza  Łobżenicy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

    Od postanowienia o zawieszeniu postępowania przysługuje stronie zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

          

 

Uwagi:

 

     W przypadku wniosku złożonego przez stronę o wymeldowanie osoby, która opuściła lokal
i nie dokonała wymeldowania się Urząd Miejski przeprowadza postępowanie administracyjne
i  ustala, czy istnieją przesłanki  do wymeldowania na podstawie decyzji administracyjnej. W tym celu wzywa strony do złożenia wyjaśnień, przesłuchuje świadków.

Stroną  w sprawach meldunkowych jest właściciel lokalu, najemca, spadkobiercy.

 

       Sprawa zostanie zakończona przez wydanie decyzji administracyjnej.

 

    Jeżeli  wniesiono podanie / wniosek, odwołanie/ bez dokonania zapłaty opłaty skarbowej, organ meldunkowy na podstawie art. 64 § 2 KPA, wzywa zobowiązanego do zapłaty opłaty w terminie 7 dni
z pouczeniem , że w razie niewykonania tego obowiązku podanie / odwołanie, zażalenie/ pozostawia się bez rozpatrzenia.