Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy w pasie drogowym

(dotyczy dróg gminnych)

 

  1. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:

Stanowisko ds. dróg publicznych i spraw gospodarczych

pokój nr 5 (parter)

tel. 67 286 81 11

godziny pracy:

poniedziałek         7:30-16:00

wtorek-czwartek   7:30-15:30

piątek                  7:30-15:00

 

  1. Wymagane dokumenty:

-  wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

-  szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic  i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,  a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów,

-  zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

 

  1. Opłaty:

brak opłaty skarbowej

 

  1. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy w pasie drogowym wydawane jest w formie decyzji administracyjne w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

  1. Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Łobżenicy.

 

  1. Podstawa prawna:

-  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),

- Uchwała nr XXVI/187/09 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach których zarządcą jest gmina Łobżenica,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481).

 

  1. Informacje dodatkowe:

W przypadku potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego osoba będąca właścicielem urządzenia powinna złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia .

 

W przypadku potrzeby zajęcia fragmentu pasa drogi powiatowej, umieszczenia reklamy w jej pasie drogowym, należy skontaktować się z Powiatowym Zarządem Dróg w Pile, przy ul. Walki Młodych 78, tel. 67 349 08 82.

 

W przypadku potrzeby zajęcia fragmentu pasa drogi wojewódzkiej, umieszczenia reklamy w jej pasie drogowym należy skontaktować z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejonem Dróg Wojewódzkich w Złotowie, przy ul. Za Dworcem 3a, tel. 67 263-34-34.