1. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:

    

   stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

   pokój nr 104 (I piętro)

   tel. 67 286 81 13, 67 286 81 14

   godziny pracy:

   poniedziałek 7:30-16:00

   wtorek-czwartek 7:30-15:30

   piątek 7:30-15:00

    

   1. Wymagane dokumenty:

   -  Wniosek o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego

    

   3.    Termin i sposób załatwienia sprawy:

    

   Zgodnie z art. 6d ustawy o podatku rolnym (Dz. U. 2020 poz. 333) organy podatkowe mają możliwość przekazania na wniosek podatników podatku rolnego będącymi osobami fizycznymi oraz rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi – kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz: związku zawodowego rolników indywidualnych, związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne albo Krajowego Związku Rolników, Kółek
   i Organizacji Rolniczych
   .

    

   Wniosek sporządza się zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 i składa się od dnia 1 marca do dnia 15 listopada roku podatkowego. Wniosek może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

    

   W przypadku gdy obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na kilku współwłaścicielach (posiadaczach), organ podatkowy przekazuje kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego za dany rok podatkowy od kwoty zapłaconej z tytułu tego podatku przez współwłaściciela (posiadacza), na rzecz podmiotu uprawnionego wybranego przez tego współwłaściciela (posiadacza).

    

   Warunkiem przekazania kwoty, jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia tej kwoty.

    

   4.    Podstawa prawna:

    

   - art. 6d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333, z późn. zm.),

   - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2821),