1.    Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:

Pani Katarzyna Sobiak, Kinga Klemens

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

pokój nr 104 (I piętro)

tel. 67 286 81 14, 67 286 81 13

godziny pracy:

poniedziałek 7:30-16:00

wtorek-czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-15:00

 

2. Wymagane dokumenty:

a)    wypełniony druk deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1    lub wypełniony druk informacji IN-1

b)         wypełnione załączniki ( ZDN-1 ZDN-2ZIN-1ZIN-2ZIN-3)        

c)     umowa dzierżawy

d)         dokument nabycie nieruchomości (Akt Notarialny, postanowienie Sądu)

e)         zaświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej

f)          zaświadczenie o zakończeniu budowy

g)         pozwolenie na rozbiórkę budynków

h)         zaświadczenie o wpisie budynków do rejestru zabytków

 

 

3. Opłaty:

 

brak opłaty skarbowej.

 

4. Termin i sposób załatwienia sprawy:

 

a) osoby prawne – są zobowiązane składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

-  odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa  w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,

b) osoby fizyczne – są zobowiązane złożyć informacje o nieruchomościach terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub o zaistnieniu innych zmian  (np. zajęcie budynków na działalność gospodarczą).

c) osoby fizyczne i prawne są zobowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości na rachunek urzędu gminy  w terminach do dnia:

- osoby fizyczne:  15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

- osoby prawne : 15 – go dnia każdego miesiąca.

 

Podatek jest płatny bez wezwania

      - na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica

      nr rachunku: 22 8938 0006 0000 1397 2000 0015

 

5. Informacje dodatkowe:

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek od nieruchomości za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty lub budynki zostały zajęte na prowadzenie  działalności gospodarczej lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

 

6. Podstawa prawna:

 

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).