1. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:

 

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

pokój nr 104 (I piętro)

tel. 67 286 81 13, 67 286 81 14

godziny pracy:

poniedziałek 7:30-16:00

wtorek-czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-15:00

 

2. Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o przyznanie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – załącznik do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 810) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimi w rolnictwie w trzech ostatnich latach obrotowych

-  Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

3. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Decyzję wydaje się w terminie 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

 

4. Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Łobżenicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

 

5. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1256 ze zm.),

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 900 ze zm.),

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1808),

- Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013r.)