1. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:

 

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

pokój nr 104 (I piętro)

tel. 67 286 81 13, 67 286 81 14

godziny pracy:

poniedziałek 7:30-16:00

wtorek-czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-15:00

 

2. Wymagane dokumenty:

 

-  Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej

- Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych

- Faktury, rachunki lub ich uwierzytelnione kopie

- Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – załącznik do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 238)

- Inne, na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego (np. pozwolenie na budowę, zaświadczenie o zakończeniu budowy)

 

3.Termin i sposób załatwienia sprawy:

Decyzję wydaje się w terminie 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

 

4. Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Łobżenicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

 

5. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1256 ze zm.),

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 900 ze zm.),

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1808),

- Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z dnia 01.07.2014r.).