I. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę:

Umorzenia

Kinga Klemens, Katarzyna Sobiak

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

pokój nr 104 (I piętro) tel. 67 286 81 14, tel. 67 286 81 13

Odroczenia, rozkładanie na raty

Lidia Rugowska

stanowisko ds. podatkowych

Pokój nr 103 (Ipiętro) tel. 67 286 81 17

godziny pracy:

poniedziałek 7:30-16:00

wtorek-czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-15:00

 

II. Wymagane dokumenty:

 

 Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej składają:

 

     1. Wniosek o przyznanie ulgi ze wskazaniem „ważnego interesu podatnika” lub „ważnegointeresu  publicznego”

     2. Informacja  o stanie majątkowym

 

Podmioty gospodarcze (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne prowadzące  gospodarstwo rolne składają:

 

    1Wniosek o przyznanie ulgi ze wskazaniem „ważnego interesu podatnika” lub „ważnego interesu   publicznego”.

 

   2)  Informacja o stanie majątkowym w przypadku składania wniosku przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne oraz przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

   3)  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 1543).

 

   4) W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do wniosku należy dołączyć informację według wzoru z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 121 poz. 810) .

 

   5) Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe (bilans rachunku zysków i strat) za okres trzech ostatnich lat obrotowych sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

   6) Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo  oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie .

   7) Dokument identyfikujący wnioskodawcę – wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub kserokopii  zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku działania przez przedstawiciela dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy

III. Termin i sposób załatwienia sprawy

    Burmistrz wydaje decyzje w terminie jednego miesiąca od złożenia kompletnego wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

IV. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Łobżenicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

V. Podstawa Prawna

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 362)

- Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. EE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.)

- Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. EE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.)

 

Załączniki:

› Wniosek o przyznanie ulgi

› Informacja o stanie majątkowym

› Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę o pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie – załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810)

› Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 1543)

› Formularz o nieotrzymaniu pomocy de minimis