Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 129116P ul. Targowa w Łobżenicy"

Ogłoszenie nr 510171064-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.

Gmina Łobżenica: : „Przebudowa drogi gminnej nr 129116P ul. Targowa w Łobżenicy”, część 1 – etap I i II oraz część 2 - etap III

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 565769-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Łobżenica, Krajowy numer identyfikacyjny 57079120100000, ul. ul. Sikorskiego  7, 89-310  Łobżenica, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 286 81 00, 286 81 10, e-mail urzad@lobzenica.pl, faks 67 286 81 39.
Adres strony internetowej (url): www.bip.lobzenica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

: „Przebudowa drogi gminnej nr 129116P ul. Targowa w Łobżenicy”, część 1 – etap I i II oraz część 2 - etap III

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RG-IZP.271.10.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Targowa, na terenie miasta Łobżenica, wg. dokumentacji projektowej. Zamówienie podzielone jest na dwie części: 1) część 1 – etap I i II (opisany w dokumentacji projektowej jako „odcinek I i II”) 2) część 2 - etap III (opisany w dokumentacji projektowej jako „odcinek III”) Szczegółowy zakres całego przedmiotu zamówienia jest opisany w dokumentacji projektowej

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

 

Dodatkowe kody CPV: 45233226-9, 45100000-8, 45233140-2, 45111000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: „Przebudowa drogi gminnej nr 129116P ul. Targowa w Łobżenicy” etap I i II (opisany w dokumentacji projektowej jako „odcinek I i II”)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 447154.47
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Podmiejska 2
Kod pocztowy: 78-500
Miejscowość: Drawsko Pomorskie
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 502333.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 502333.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 502333.17
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: „Przebudowa drogi gminnej nr 129116P ul. Targowa w Łobżenicy” etap III (opisany w dokumentacji projektowej jako „odcinek III”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 42385.12
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Podmiejska 2
Kod pocztowy: 78-500
Miejscowość: Drawsko Pomorskie
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 37015.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 37015.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 37015.01
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metadane

Źródło informacji:Sławomir Świeczkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sławomir Świeczkowski
Data wprowadzenia:2019-08-14 14:30:04
Opublikował:Sławomir Świeczkowski
Data publikacji:2019-08-14 14:30:37
Ostatnia zmiana:2019-08-14 14:30:51
Ilość wyświetleń:279

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij