Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla zaopatrzenia Gminy Łobżenica i jej jednostek organizacyjnych oraz spółki ZGKiM Sp. z o.o. w energię elektryczną"

Ogłoszenie nr 500292663-N-2018 z dnia 06-12-2018 r.

 

Gmina Łobżenica: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla zaopatrzenia Gminy Łobżenica i jej jednostek organizacyjnych oraz spółki ZGKiM Sp. z o.o. w energię elektryczną”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 642285-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Gmina Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310, Burmistrz Łobżenicy Piotr Łosoś, tel. 67 286 81 00,
Szkoła Podstawowa w Fanianowie, Fanianowo 29, 89-310 Łobżenica, Dyrektor Maria Pirecka, tel. 67 286 18 61,
Szkoła Podstawowa w Dźwiersznie Małym, Dźwerszno Małe 8, 89-310 Łobżenica, Dyrektor Karolina Łańska, tel.67 286 16 13,
Szkoła Podstawowa w Wiktorówku, Wiktorówko 65, 89-310 Łobżenica, Dyrektor Wioletta Pacholec, tel. 67 286 91 84,
Szkoła Podstawowa w Łobżenicy, ul. Sikorskiego 3, 89-310 Łobżenica, Dyrektor Hanna Król-Synoradzka, tel. 67 286 80 92 ,
Przedszkole Publiczne w Łobżenicy, ul. Stefana Batorego 5, 89-310 Łobżenica, Dyrektor Iwona Gajdzińska, tel. 67 286 03 72 ,
Gminne Centrum Kultury, ul. Adama Mickiewicza 20, 89-310 Łobżenica, Dyrektor Alicja Wenda, tel. 781 35 11 22,
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy sp. z o.o., u. Wyrzyska 27A, 89-310 Łobżenica, Prezes Kazimierz Wasiak, tel. 67 286 00 17

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Łobżenica, Krajowy numer identyfikacyjny 57079120100000, ul. ul. Sikorskiego  7, 89-310   Łobżenica, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 286 81 00, 286 81 10, e-mail urzad@lobzenica.pl, faks 67 286 81 39.
Adres strony internetowej (url): www.bip.lobzenica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Całość postępowania przeprowadza Gmina Łobżenica

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla zaopatrzenia Gminy Łobżenica i jej jednostek organizacyjnych oraz spółki ZGKiM Sp. z o.o. w energię elektryczną”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RG-IZP.271.18.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla zaopatrzenia Gminy Łobżenica i jej jednostek organizacyjnych oraz spółki ZGKiM Sp. z o.o. została opisana w SIWZ z części III. Zadania nr 1 – oświetlenie przestrzeni publicznej - 476,706 [MWh]Zadanie nr 2 – oświetlenie w obiektach - 811,499 [MWh]Całkowite szacunkowe zużycie energii w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2020r. wynosi 1288 MWh

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5

Dodatkowe kody CPV: 65310000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Zadania nr 1 – oświetlenie przestrzeni publicznej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 270531.06
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Enea S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Górecka1
Kod pocztowy: 60-201
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 297572.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 297572.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 297572.30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Zadanie nr 2 – oświetlenie w obiektach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 505378.46
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Enea S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Górecka1
Kod pocztowy: 60-201
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 603648.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 603648.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 603648.93
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metadane

Źródło informacji:Sławomir Świeczkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sławomir Świeczkowski
Data wprowadzenia:2018-12-06 14:03:55
Opublikował:Sławomir Świeczkowski
Data publikacji:2018-12-06 14:04:29
Ostatnia zmiana:2018-12-06 14:04:36
Ilość wyświetleń:213

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij