Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: "Gmina Łobżenica stawia na edukację!- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT"

Ogłoszenie nr 500134034-N-2018 z dnia 13-06-2018 r.

Gmina Łobżenica: „Gmina Łobżenica stawia na edukację!- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa wielkopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 556963-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500109624-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Łobżenica, Krajowy numer identyfikacyjny 57079120100000, ul. ul. Sikorskiego  7, 89-310   Łobżenica, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 286 81 00, 286 81 10, e-mail urzad@lobzenica.pl, faks 67 286 81 39.
Adres strony internetowej (url): http:/www.bip.lobzenica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Gmina Łobżenica stawia na edukację!- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

CAF.322.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I część zamówienia: dostawa pomocy naukowych dla pracowni przyrodniczych oraz pomocy naukowych wsparcia logopedycznego uczniów w szkołach na terenie Gminy Łobżenica. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku numer 7.1 do niniejszej SIWZ. II część zamówienia: Zamówienie dotyczy dostawy sprzętu ICT/ komputerowego, multimedialnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części II znajduje się w zał. numer 7.2 do niniejszej SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 30236000-2

 

Dodatkowe kody CPV: 32420000-3, 30213100-6, 32322000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: dostawa pomocy naukowych dla pracowni przyrodniczych oraz pomocy naukowych wsparcia logopedycznego uczniów w szkołach na terenie Gminy Łobżenica. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku numer 7.1 do niniejszej SIWZ

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 79429.20
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: ABC Szkoły Sławomir Śliwiak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Bogusława 17
Kod pocztowy: 80-209
Miejscowość: Chwaszczyno
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 102303.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 102303.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 102303.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Zamówienie dotyczy dostawy sprzętu ICT/ komputerowego, multimedialnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części II znajduje się w zał. numer 7.2 do niniejszej SIWZ

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Część postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne: Na część II zamówienia, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Metadane

Źródło informacji:Sławomir Świeczkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sławomir Świeczkowski
Data wprowadzenia:2018-06-13 13:37:11
Opublikował:Sławomir Świeczkowski
Data publikacji:2018-06-13 13:37:29
Ostatnia zmiana:2018-06-13 13:37:54
Ilość wyświetleń:284

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij