I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA SPRAWĘ

Referat Gospodarki i Planowania Przestrzennego

stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i projektów

parter, pok. nr 8

tel. kontaktowy (67) 286 81 30

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć na formularzu (dostępnym na stronie BIP Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica lub w siedzibie urzędu) kierując go do Burmistrza Łobżenicy.

III. OPŁATY

Nie dotyczy.

IV. TERMIN  I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie dotyczy.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie ma trybu odwoławczego.

VI. PODSTAWA PRAWNA

Art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 2015 poz. 199 ze zm.)

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Na wnioski do planu nie udziela się pisemnej odpowiedzi.

Wnioski do planu można składać w terminie określonym w ogłoszeniu (podanym w prasie miejscowej) oraz w obwieszczeniu informującym „o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu”.