I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA SPRAWĘ

Referat Gospodarki i Planowania Przestrzennego

stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i projektów

parter, pok. nr 8

tel. kontaktowy (67) 286-81-30

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu lub jego części z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć na formularzu (dostępnym na stronie BIP Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica lub w siedzibie urzędu) kierując go do Burmistrza Łobżenicy.

Do wniosku należy dołączyć:

-        dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł,

-        aktualną mapę ewidencyjną z widocznymi granicami wnioskowanej działki
w skali 1:1000 / 1:500 z zaznaczonym obiektem będącym przedmiotem inwestycji

III. OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica nr 22 8938 0006 0000 1397 2000 0015 prowadzonym przez BS Łobżenica lub bezpośrednio w kasie urzędu.

IV. TERMIN  I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

do 7 dni

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Łobżenicy, który wydał odmowę wydania zaświadczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 VI. PODSTAWA PRAWNA

Art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 poz. 267 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2015, poz. 783 ze zm.).

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Zaświadczenie wydaje się na podstawie ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zaświadczenie wydaje się osobie ubiegającej się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny
w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Wnioskodawca winien złożyć wniosek wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej i podać formę odbioru dokumentu (poczta, biuro).

Mapę można nabyć w Referacie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego z siedzibą w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 11 (tel. 67/286 26 41).