I. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA SPRAWĘ

Referat Gospodarki i Planowania Przestrzennego

stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i projektów

parter, pok. nr 8

tel. kontaktowy (67) 286-81-30

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy złożyć na formularzu (dostępnym na stronie BIP Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica lub w siedzibie urzędu) kierując go do Burmistrza Łobżenicy.

Do wniosku należy dołączyć:

-        dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł

-        aktualna mapa ewidencyjna w skali: 1:5000 / 1:2000 / 1:0000* przedstawiająca swym zakresem całą działkę objętą wnioskiem

 

III. OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica nr 22 8938 0006 0000 1397 2000 0015 prowadzonym przez BS Łobżenica lub bezpośrednio w kasie urzędu.

IV. TERMIN  I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

do 7 dni

V. TRYB ODWOŁAWCZY

brak

VI. PODSTAWA PRAWNA

Art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 poz. 267 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2015, poz. 783 ze zm.).

VII. INFORMACJE DODATKOWE

Zaświadczenie wydaje się osobie ubiegającej się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny
w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Wnioskodawca winien złożyć wniosek wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej i podać formę odbioru dokumentu (poczta, biuro).

Mapę można nabyć w Referacie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego z siedzibą w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 11 (tel. 67/286 26 41).