Zarządzenie Nr 12/2006

 Burmistrza Łobżenicy

z dnia 27 marca 2006 roku

 

W sprawie:„ Zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok ”.

 

  Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) i § 12 ust 1 uchwały Nr XXXVI/233/06 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 1 marca 2006 roku w sprawie: „ Uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy Łobżenica na 2006 rok „

  

 

uchwala się, co następuje :

 

 

§ 1 W uchwale budżetowej Nr XXXVI/233/06 Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2006 roku 

 

 

wprowadza się następujące zmiany

 w planie wydatków budżetowych :

 

 

1/. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7 870,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonując odpowiednich zmian w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej,

 

2/. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 7 870,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonując odpowiednich zmian w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:

 

w tym z rezerwy 2 000,00 zł

 

§ 2 Po wprowadzonych zmianach:

 

Nazwa:

STAN  POPRZEDNI

STAN  OBECNY

Dochody ogółem:

17 387 878

17 387 878

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

 

 

2 096 430

 

 

2 096 430

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

351 224

 

351 224

Wydatki ogółem:

17 337 782

17 337 782

- wydatki bieżące

14 633 209

14 635 209

- rezerwa ogólna

70 000

68 000

- rezerwa celowa

363 962

363 962

 

-  wydatki majątkowe

 

 

2 270 611

 

2 270 611

 

 

 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

 

 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.