ZARZĄDZENIE NR 7/2006

Burmistrza Łobżenicy z dnia 17 marca 2006 roku.

w sprawie : „ Przedłożenia Radzie Miejskiej w Łobżenicy

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy

Łobżenica za 2005 rok ".

Na podstawie art. 14 i art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)

zarządzam, co następuje:

§ 1 Przedstawia się Radzie Miejskiej Gminy Łobżenica sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łobżenica, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu miasta i gminy za 2005 rok .

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Łobżenica za 2005 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.