Załącznik Nr  5         do  Uchwały

Rady Miejskiej

Nr XV/91/04

                          z dnia 5 marca 2004r.

Planowane wielkości przychodów i wydatków

zakładów budżetowych i środków specjalnych na 2004 rok.

 

Dział

Nazwa

Stan funduszu obrotowego na 1.01.2004r

Planowane przychody

Planowane dotacje z budżetu

RAZEM

planowane

przychody

Planowane wydatki

Planowane wydatki  z środków pochodzących z dotacji

Planowana wpłata do budżetu

RAZEM planowane wydatki

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2004 r

600

Opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego

5 000,00

3 500,00

0

3 500,00

8 500,00

0

 

8 500,00

0

 

- wpływy z opłat

0

3 500,00

0

3 500,00

0

0

 

0

0

 

- utrzymanie dróg

0

0

0

0

8 500,00

0

 

8 500,00

0

854

Świetlice szkolne

0

55 377,00

0

55 377,00

55 377,00

0

 

55 377,00

0

 

- wpływy z usług

0

55 377,00

0

55 377,00

0

0

 

0

0

 

- wydatki bieżące

0

0

0

0

55 377,00

0

 

55 377,00

0

900

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

80 000,00

1.535.000,00

100 000,00

1 635 000,00

1 482 483,00

100 000,00

 

1 582 483,00

132 517,00

 

- wpływy z usług

0

1.535.000,00

0

1 535 000,00

0

0

 

0

0

 

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

 

 

100 000,00

100 000,00

 

 

 

 

 

 

- wynagrodzenia osobowe pracowników

0

0

0

0

609 000,00

0

 

609 000,00

0

 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

0

0

0

0

51 765,00

0

 

51 765,00

0

 

- pochodne od wynagrodzeń

0

0

0

0

134 334,00

0

 

134 334,00

0

 

- wydatki majątkowe

0

0

0

0

140 000,00

100 000,00

 

240 000,00

 

 

- wydatki bieżące

0

0

0

0

547 384,00

0

 

547 384,00

0

 

Zbiorczo:

85 000,00

1 593 877,00

100 000,00

1 693 877,00

1 546 360,00

100 000,00

 

1 646 360,00

132 517,00