Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/91/04     z dnia 5 marca 2004 r.
Plan wydatków budżetowych na 2004 rok.
Dział Rozdział §   Nazwa Plan                                         wydatków budżetowych
O10       Rolnictwo 30 600,00
  O1008     Melioracje wodne 12 457,00
    4210   Zakup materiałow i wyposażenia 4 007,00
    4300   Zakup usług pozostałych 8 450,00
  O1030     Izby rolnicze 18 143,00
    2850   Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych  w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18 143,00
O20       Leśnictwo 1 000,00
  O2095     Pozostała działalność 1 000,00
    4210   Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
600       Transport i łączność 116 475,00
  60016     Drogi publiczne gminne 116 475,00
    4210   Zakup materiałów i wyposażenia 44 000,00
    4270   Zakup usług remontowych 39 500,00
    4300   Zakup usług pozostałych 32 975,00
630       Turystyka 9 279,00
  63003     Zadania w zakresie upowszechniania turystki 9 279,00
    4110   Skladki na ubezpieczenia społeczne 426,00
    4120   Składki na Fundusz Pracy 61,00
    4210   Zakup materiałów i wyposażenia 1 220,00
    4300   Zakup usług pozostałych 7 572,00
710       Działalność usługowa 45 000,00
  71014     Opracowania geodezyjne i kartograficzne 45 000,00
    4300   Zakup usług pozostałych 45 000,00
  71035     Cmentarze 5 000,00
    4210   Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
    4300   Zakup usług pozostałych 2 000,00
750       Administracja publiczna 1 494 652,00
  75011     Urzędy wojewódzkie 95 504,00
    4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 980,00
    4040   Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 940,00
    4110   Składki na ubezpieczenie społeczne 13 425,00
    4120   Składki na Fundusz Pracy 1 909,00
    4440   Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 250,00
  75022     Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 67 680,00
    3030   Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 53 880,00
    4210   Zakup materiałów i wyposażenie 6 800,00
    4300   Zakup usług pozostałych 7 000,00
  75023     Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 1 319 361,00
    2310   Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień(umów)  między jednostkami samorządu terytorialnego 8 500,00
    3020   Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 200,00
    4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników 778 620,00
    4040   Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 902,00
    4110   Składki na ubezpieczenia społeczne 135 295,00
    4120   Składki na Fundusz Pracy 19 238,00
    4140   Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawynch 6 500,00
    4210   Zakup materiałów i wyposażenia 44 700,00
    4260   Zakup energii 22 000,00
    4300   Zakup usług pozostałych 133 086,00
           
    4410   Podróże służbowe krajowe 14 000,00
    4430   Różne opłaty i składki 30 080,00
    4440   Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 440,00
    4480   Podatek od nieruchomości 24 600,00
    4530   Podatek od towrów i usług (Vat) 200,00
    4810   Rezerwy 20 000,00
    6060   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00
  75045     Komisje poborowe 2 100,00
    4300   Zakup usług pozostałych 2 100,00
  75095     Pozostała działalność 10 007,00
    4210   Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00
    4300   Zakup usług pozostałych 8 507,00
751       Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 530,00
  75101     Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa 1 530,00
    4110   Składki na ubezpieczenia społeczne 179,00
    4120   Składki na Fundusz Pracy 25,00
    4210   Zakup materiałów i wyposażenia 326,00
    4300   Zakup usług pozostałych 1 000,00
754       Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 87 500,00
  75412     Ochotnicze straże pożarne 85 000,00
    4110   Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00
    4120   Składki na Fundusz Pracy 70,00
    4210   Zakup materiałów i wyposażenia 26 230,00
    4260   Zakup energii 4 800,00
    4270   Zakup usług remontowych 2 000,00
    4300   Zakup usług pozostałych 31 800,00
    4430   Różne opłaty i składki 10 200,00
    4480   Podatek od nieruchomości 9 400,00
  75414     Obrona cywilna 2 500,00
    4210   Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00
756       Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej 74 660,00
  75647     Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 74 660,00
    3020   Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 960,00
    4100   Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 70 000,00
    4210   Zakup materiałów i wyposażenia 700,00
757       Obsługa długu publicznego 222 673,00
  75702     Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  
        jednostek samorządu terytorialnego 222 673,00
    8070   Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 222 673,00
        papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów  
758       Różne rozliczenia 50 000,00
  75818     Rezerwy ogólne i celowe 50 000,00
    4810   Rezerwy 50 000,00
801       Oświata i wychowanie 9 139 561,00
  80101      Szkoły podstawowe 3 900 555,00
    3020   Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 193 603,00
    4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 485 642,00
    4040   Dodatkowe wynagrodzenie roczne 204 730,00
    4110   Składki na ubezpieczenie społeczne 477 428,00
    4120   Składki na Fundusz Pracy 68 872,00
    4210   Zakup materiałów i wyposażenia 153 000,00
    4240   Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 10 000,00
    4260   Zakup energii 80 250,00
    4270   Zakup usług remontowych 18 000,00
    4300   Zakup usług pozostałych 45 500,00
    4410   Podróże służbowe krajowe 5 500,00
    4430   Różne opłaty i składki 4 500,00
    4440   Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 153 530,00
  80104   Przedszkole przy szkołach podstawowych Przedszkola 1 019 689,00
    3020   Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 46 727,00
    4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników 624 398,00
    4040   Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 528,00
    4110   Składki na ubezpieczenie społeczne 120 215,00
    4120   Składki na Fundusz Pracy 16 555,00
    4210   Zakup materiałów i wyposażenia 9 600,00
    4220   Zakup środków żywności 55 716,00
    4240   Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 3 100,00
    4260   Zakup enmergii 30 650,00
    4270   Zakup usług remontowych 10 800,00
    4300   Zakup usług pozostałych 11 200,00
    4410   Podróże służbowe krajowe 500,00
    4430   Różne opłaty i składki 1 100,00
    4440   Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 600,00
  80110   Gimnazjum Gimnazjum 3 283 863,00
    3020   Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 103 897,00
    4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 262 172,00
    4040   Dodatkowe wynagrodzenie roczne 102 507,00
    4110   Składki na ubezpieczenie społeczne 241 720,00
    4120   Składki na Fundusz Pracy 35 258,00
    4210   Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00
    4240   Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 6 000,00
    4260   Zakup energii 45 000,00
    4270   Zakup usług remontowych 2 000,00
    4300   Zakup usług pozostałych 15 000,00
    4410   Podróże służbowe krajowe 2 500,00
    4430   Różne opłaty i składki 5 500,00
    4440   Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76 667,00
    6050   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 332 742,00
    6800   Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestyyjne 32 900,00
  80113     Dowożenie uczniów do szkół 349 397,00
    4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 941,00
    4040   Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 445,00
    4110   Składki na ubezpieczenie społeczne 5 834,00
    4120   Składki na Fundusz Pracy 796,00
    4300   Zakup usług pozostałych 307 806,00
    4440   Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 575,00
  80114     Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 280 811,00
    3020   Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 55,00
    4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników 197 072,00
    4040   Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 030,00
    4110   Składki na ubezpieczenie społeczne 37 935,00
    4120   Składki na Fundusz Pracy 5 110,00
    4210   Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00
    4270   Zakup usług remontowych 1 500,00
    4300   Zakup usług pozostałych 10 000,00
    4410   Podróże służbowe krajowe 500,00
    4430   Różne opłaty i składki 300,00
    4440   Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 309,00
  80146   Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36 119,00
    4300   Zakup usług pozostałych 36 119,00
  80134     Szkoły zawodowe specjalne 269 127,00
    6300   Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 269 127,00
851       Ochrona zdrowia 104 200,00
  85154     Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 000,00
    3030   Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 770,00
    4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 888,00
    4110   Składki na ubezpieczenia społeczne 2 100,00
    4120   Składki na Fundusz Pracy 300,00
    4210   Zakup materiałów i wyposażenia 24 120,00
    4260   Zakup energii 5 500,00
    4300   Zakup usług pozostałych 52 172,00
    4410   Podróże służbowe krajowe 2 500,00
    4440   Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 650,00
  85195     Pozostała działalność 4 200,00
    4300   Zakup usług pozostałych 4 200,00
852       Pomoc społeczna 1 134 467,00
  85213     Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 27 400,00
    4130   Składki na ubezpieczenie zdrowotne 27 400,00
  85214     Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 471 600,00
    3110   Świadczenia społeczne 471 600,00
  85215     Dodatki mieszkaniowe 300 000,00
    3110   Świadczenia społeczne 300 000,00
  85216     Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 33 900,00
    3110   Świadczenia społeczne 33 900,00
  85219     Ośrodki pomocy społecznej 211 900,00
    4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników 144 451,00
    4040   Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 422,00
    4110   Składki na ubezpieczenia społeczne 25 850,00
    4120   Składki na Fundusz Pracy 3 572,00
    4210   Zakup materiałów i wyposażenia 10 605,00
    4300   Zakup usług pozostałych 10 000,00
    4410   Podróże służbowe krajowe 1 500,00
    4430   Różne opłaty i składki 600,00
    4440   Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 900,00
  85228     Usługi opiekuńcze 72 667,00
           
    4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 066,00
    4040   Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 293,00
    4110   Składki na ubezpieczenia społeczne 9 715,00
    4120   Składki na Fundusz Pracy 1 343,00
    4210   Zakup materiałów i wyposażenia 145,00
    4300   Zakup usług pozostałych 355,00
    4440   Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 750,00
  85295     Pozostała działalność 17 000,00
    3110   Świadczenia społeczne 17 000,00
854       Edukacyjna opieka wychowawcza 107 411,00
  85401   Przedszkole przy szkołach podstawowych Świetlice szkolne 107 411,00
    3020   Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 989,00
    4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 695,00
    4040   Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 599,00
    4110   Składki na ubezpieczenie społeczne 14 504,00
    4120   Składki na Fundusz Pracy 1 978,00
    4440   Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 646,00
900       Gospodarka komunlana i ochrona środowiska 1 486 659,00
  90003     Oczyszczanie miast i wsi 48 000,00
    4300   Zakup usług pozostałych 48 000,00
  90004     Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 000,00
    4210   Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
  90015     Oświetlenie ulic, placów i dróg 200 000,00
    4260   Zakup energii 120 000,00
    4300   Zakup usług pozostałych 80 000,00
  90017     Zakłady gospodarki komunalnej 100 000,00
    6210   Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 100 000,00
  90017     Zakłady Gospodarki Komunalnej 100 000,00
    6210   Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 100 000,00
  90095     Pozostała działalność 1 136 659,00
    4300   Zakup usług pozostalych 25 000,00
    4600   Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00
    6050   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 110 659,00
921       Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 243 550,00
  92109     Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 118 000,00
    4010   Wynagrodzeni osobowe pracowników 61 694,00
    4040   Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 950,00
    4110   Składki na ubezpieczenia społeczne 12 122,00
    4120   Składki na Fundusz Pracy 1 633,00
    4210   Zakup materiałów i wyposażenia 8 150,00
    4260   Zakup energii 8 000,00
    4300   Zakup usług pozostałych 17 151,00
    4410   Podróże służbowe krajowe 1 250,00
    4430   Różne opłaty i składki 800,00
    4440   Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 250,00
  92116   Gimnazjum Biblioteki 123 550,00
    4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 210,00
    4040   Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 867,00
    4110   Składki na ubezpieczenie społeczne 16 385,00
    4120   Składki na Fundusz Pracy 3 288,00
    4210   Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
    4240   Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 2 000,00
    4260   Zakup energii 1 500,00
    4300   Zakup usług pozostałych 4 000,00
    4410   Podróże służbowe krajowe 300,00
    4440   Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00
  92195     Pozostała działalność 2 000,00
    4300   Zakup usług pozostałych 2 000,00
926       Kultura fizyczna i sport 88 000,00
  92605     Upowszechnianie kultury fizycznej 88 000,00
    2820   Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 000,00
    4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 017,00
    4040   Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 064,00
    4110   Składki na ubezpieczenia społeczne 4 926,00
    4120   Składki na Fundusz Pracy 663,00
    4210   Zakup materiałów i wyposażenia 13 130,00
    4260   Zakup energii 1 130,00
    4300   Zakup usług pozostałych 8 070,00
    4440   Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500,00
    4480   Podatek od nieruchomości 1 500,00
        Ogółem  plan wydatków budżetowych 14 437 217,00

Załączniki

Zal_ 2 wydatki na 2004 rok (49.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2004-10-03 23:57:47
Opublikował:administrator
Data publikacji:2004-10-04 00:00:58
Ostatnia zmiana:2004-10-04 00:00:58
Ilość wyświetleń:2602

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij