Statystyka gminy

 

 

Powierzchnia gminy ogółem

190,68 km2

Stan ludności ogółem (miasto i gmina)

10 109

w tym kobiety

5 088

w tym mężczyźni

5 021

Stan ludności ogółem - miasto

3 100

 

 

Drogi lokalne gminne

145,709 km

Liczba gospodarstw domowych, w tym:

2 678

gospodarstwa rolne do 1 ha

220

Dochód budżetu gminy ogółem 2010 rok ( w zł.)

25 097 317

Dochód budżetu gminy ogółem 2011 rok ( w zł.)

30 228 504

Wydatki gminy na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych ogółem 2010 rok (w zł.)

136 974

Wydatki gminy na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych ogółem 2011 rok (w zł.)

140 015

Dochód na 1 mieszkańca w 2010 roku (w zł.)

2 482,67

Dochód na 1 mieszkańca w 2011 roku (w zł.)

2 990,26