KARTA USŁUG NR: EL-15  

Ewidencja ludności

 

 

2015.03.01

Nazwa usługi:

 

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.), 
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. Poz. 5 )
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wymagane dokumenty:

Wyborca na własny wniosek wniesiony do Urzędu najpóźniej w 5 dniu przed dniem  wyborów może być dopisany do spisu wyborców w dowolnym obwodzie głosowania.

Wniosek o dopisanie do spisu osób wyborców można wnieść na piśmie - wniosek musi zostać doręczony do Urzędu w oryginale (osobiście, przesyłką pocztową).

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej pod warunkiem opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym E- Puap.

(Niedopuszczalne jest doręczenie wniosku w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu albo zwykłej poczty -mail).   

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz Policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym są dopisywani, na swój wniosek wniesiony na piśmie, do wybranego przez nich spisu wyborców, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę.

Opłaty: bez opłaty.

Czas realizacji usługi:

        niezwłocznie

Miejsce załatwienia sprawy:

     Nr pokoju: 110

     Nr telefonu: tel. 067-2868124

Tryb odwoławczy:

      Nie przysługuje

  

Uwagi:

      Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy  w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców na jego wniosek wniesiony do Urzędu Miasta i Gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów. Dotyczy to również wyborców nigdzie niezamieszkałych, przebywających na obszarze gminy.

           Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

          O dopisaniu lub wpisaniu do spisu wyborców osób niezwłocznie zawiadamia się urząd 

          gminy właściwy ze względu na miejsce ich stałego zamieszkiwania lub ostatniego  

          zameldowania na pobyt stały.

      Wyborca niepełnosprawny, na jego wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców
w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
.

Niniejsze zapisy w karcie nie dotyczą wyborów samorządowych.