<>

 

 

 

KARTA USŁUG NR: EL-11  

Ewidencja ludności

 

 

Zmiana:2023.03.30

Nazwa usługi:   UDOSTĘPNIANIE  DANYCH  OSOBOWYCH

 

Kto może uzyskać
  • osoba, która ma interes prawny, aby otrzymać takie informacje. Może to być na przykład wierzyciel, który poszukuje prawidłowych danych dłużnika do pozwu albo chce umieścić dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów. Może wystąpić o dane z rejestru PESEL, aby porównać je z posiadanymi danymi i wykluczyć ewentualną rozbieżność;
  • osoba, która ma interes faktyczny. W tym przypadku, aby otrzymać takie informacje, osoba, której dane dotyczą, musi wyrazić na to zgodę. Na przykład organizator zjazdu absolwentów, gdy potrzebuje aktualnych danych adresowych potencjalnych uczestników, może wystąpić o zgodę na ich przekazanie, aby doręczyć zaproszenie na zjazd.

Możesz wypełnić wniosek o udostępnienie danych, które dotyczą jednej osoby albo imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Dane, które dostaniesz, możesz wykorzystać tylko w celu wpisanym we wniosku. Nie możesz ich wykorzystać w innym celu.

Wniosek możesz wypełnić osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.

Wymagane dokumenty:

 

·         Wypełniony wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.

·         Dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu żądanych danych jednostkowych, bądź uwiarygodniający cel udostępnienia danych objętych wnioskiem (oryginał lub uwierzytelniona kserokopia).

·         Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.

·        Dokument (oryginał lub uwierzytelniona kserokopia) stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie – w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

 

Opłaty:

·         31 zł – opłata za uzyskanie jednostkowych danych z akt ewidencji ludności, dokonana na rachunek, bankowy : Bank Spółdzielczy Łobżenica 22893800060000139720000015

·         17 zł- opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 22893800060000139720000015

 

Czas realizacji usługi:

Maksymalny termin oczekiwania do 30 dni

Miejsce załatwienia sprawy:

·         Nr pokoju: 110

·         Nr telefonu: 67-286-81-23

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Łobżenicy.

 

 Uwagi:

·         Wzór wniosku - dostępny w biurze obsługi klienta, w biurze ewidencji ludności, bądź w załączniku.

·         Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1114). Złożenie dokumentu elektronicznego odbywa się za pośrednictwem portalu elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (www.epuap.gov.pl), po uprzednim zarejestrowaniu się (założeniu konta na ePUAP) i uzyskaniu profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

·         Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą.

      

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482);
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2523, z późn. zm.).