KARTA USŁUG NR: ELD-8   Ewidencja ludności

 

 

Zmiana 2023.03.30

Nazwa usługi:  ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT CZASOWY PONAD SZEŚĆ MIESIĘCY

 

 

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika Dla osoby dokonującej zgłoszenia wyjazdu poza granice RP w biurze ewidencji ludności:

·         Wypełniony formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”.

·         Dowód osobisty lub paszport.

Dla osoby dokonującej zgłoszenia wyjazdu poza granice RP w formie dokumentu elektronicznego:

·         Wypełniony elektroniczny formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”, uwierzytelniony przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu podpisu osobistego, lub profilu zaufanego ePUAP. 

 

Opłaty:

·         17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku zgłoszenia dokonanego przez pełnomocnika).

 

Czas realizacji usługi:niezwłocznie, przy zgłoszeniu.

Miejsce załatwienia sprawy:

·         Nr pokoju: 110

·         Nr telefonu: 67-2868123

 

Uwagi:

·         Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu do wglądu dowodu osobistego lub paszportu oraz dowodu wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

·         Zgłoszenia wyjazdu poza granice RP można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. Wniosek należy składać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1114), za pośrednictwem portalu elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (www.epuap.gov.pl), po uprzednim zarejestrowaniu się (założeniu konta na ePUAP) i uzyskaniu profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

·         Obowiązek zgłoszenia wyjazdu poza granice RP dotyczy obywateli polskich oraz cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wyjeżdżają z kraju, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 m-cy