<>

 

 

 

   KARTA USŁUG NR: ELD-9

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 

 

2023.03.30

Nazwa usługi:

ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022 r. poz. 1191)

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

Dla osoby dokonującej zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP w biurze ewidencji ludności:

·         Wypełniony formularz „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”.

·        Dowód osobisty lub paszport.

Dla osoby dokonującej zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP w formie dokumentu elektronicznego:

·        Wypełniony elektroniczny formularz „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”, uwierzytelniony przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu podpisu osobistego, lub profilu zaufanego ePUAP.

 

Opłaty: 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku zgłoszenia dokonanego przez pełnomocnika).

 

Czas realizacji usługi: Niezwłocznie, po przyjęciu formularza meldunkowego.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

·         Nr pokoju: 110

·         Nr telefonu: (672868123)

  

Uwagi:

·         Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu do wglądu dowodu osobistego lub paszportu oraz dowodu wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

·         Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. Wniosek należy składać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1114), za pośrednictwem portalu elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (www.epuap.gov.pl), po uprzednim zarejestrowaniu się (założeniu konta na ePUAP) i uzyskaniu profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

·        Formularz pisemnego zgłoszenia powrotu oraz wzór pełnomocnictwa - dostępne w biurze obsługi klienta, w biurze ewidencji ludności, bądź w załączniku.